Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 wrzesnia 2006 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Warszawa, dnia 18 września 2006 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-114/06

Informacja
o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Zasady zgłaszania kandydatów na radnych określają przepisy rozdziału 15 „Zgłaszanie kandydatów na radnych” ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”.

Przepisy tego rozdziału dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców stosuje się odpowiednio do zgłaszania i rejestrowania list kandydatów:

— do rad powiatów (na podstawie art. 140 ust. 1 Ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1),

— do sejmików województw (na podstawie art. 165 ust. 1 Ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem art. 164 ust. 1 pkt 1).

Zasady zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta określają przepisy rozdziału 2 „Zgłaszanie i rejestracja kandydatów” ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055), zwanej dalej „ustawą”.

I.

1. Zgłaszanie list kandydatów na radnych

1) Prawo zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad miejskich, rad dzielnic m. st. Warszawy, rad powiatów i sejmików województw przysługuje komitetom wyborczym, które otrzymały odpowiednio od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (art. 95 ust. 1 i art. 99 ust. 4 Ordynacji wyborczej).

2) Kandydaci na radnych zgłaszani są w formie list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych, do właściwych terytorialnych komisji wyborczych; za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 95 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów (art. 98 ust. 1 Ordynacji wyborczej). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów do danej rady lub sejmiku województwa komitet wyborczy partii politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie, albo w innej koalicji wyborczej zgłaszać list kandydatów na radnych, jeżeli w okręgu wyborczym została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3 Ordynacji wyborczej).

3) Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej terytorialnej komisji wyborczejnajpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do 13 października 2006 r. do godz. 24.00(art. 101 ust. 1 Ordynacji wyborczej).

Po dniu 13 października 2006 r., zgłoszenie listy kandydatów na radnych  jest możliwe wyłącznie w sytuacji przewidzianej w art. 108 Ordynacji wyborczej, czyli wówczas gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów w okręgu wyborczym nie zostaną zgłoszone co najmniej dwie listy kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu lub mniejsza. Terytorialna komisja wyborcza wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w terminie 5 dni od dnia ich rozplakatowania.

Pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upoważniona, która dokonała zgłoszenia listy kandydatów na radnych może do 10. dnia przed dniem wyborów zgłosić nowego kandydata na radnego, jeżeli komisja wyborcza zawiadomi pełnomocnika, iż skreśliła z zarejestrowanej listy komitetu kandydata, który zmarł (pod warunkiem, że śmierć kandydata spowodowała, że liczba kandydatów w okręgu wyborczym jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu lub mniejsza od niej). Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców (art. 110 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Terytorialną komisją wyborczą jest:

a) gminna, miejska, dzielnicowa komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady miasta na prawach powiatu, Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy,

b) powiatowa komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu,

c) wojewódzka komisja wyborcza — właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa.

Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez terytorialne komisje wyborcze sprawuje właściwy komisarz wyborczy (art. 12 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 oraz ust. 2 Ordynacji wyborczej), który rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych i udziela komisjom wyjaśnień.

4) Lista kandydatów na radnych zgłaszana w okręgu wyborczym w wyborach do:

a) rady gminy (miejskiej) w gminie (mieście) liczącej do 20 tys. mieszkańców musi zawierać co najmniej 1 kandydata, a najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

b) rady gminy (miejskiej) w gminie (mieście) liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, rady miasta na prawach powiatu, Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy, nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej),

c) rady powiatu nie może zawierać mniej niż 3 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 140 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej),

d) sejmiku województwa nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 165 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 164 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej).

5) Każda zgłaszana lista kandydatów w okręgu powinna być poparta podpisami co najmniej:

a) 25 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 100 ust. 1 pkt 1 Ordynacji),

b) 150 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawie (art. 100 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 31, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087),

c) 200 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady powiatu (art. 140 ust. 2 Ordynacji),

d) 300 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do sejmiku województwa (art. 165 ust. 2 Ordynacji).

Wyborcy udzielający poparcia nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych, lecz muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa).

Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, jednak udzielonego poparcia nie może wycofać (art. 100 ust. 2 Ordynacji).

Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych należy sporządzić według wzoru określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 139, poz. 1168). Wzór wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wykaz osób popierających listę kandydatów nie może być przedstawiony w formie kopii i nie może składać się z części doklejanych.

Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznane zostanie również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem.

Wykaz osób popierających listę kandydatów dołącza się do zgłoszenia listy w odpowiednim okręgu wyborczym.

2. Warunki, które muszą spełniać kandydaci na radnych

1) Kandydatem na radnego danej rady (sejmiku województwa) może być osoba posiadająca prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze):

a) będąca obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

b) stale zamieszkała na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta, dzielnicy m. st. Warszawy, albo powiatu lub województwa (art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 Ordynacji wyborczej).

Kandydat na radnego rady gminy (miejskiej), Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy musi być wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 Ordynacji wyborczej),

2) Kandydatem na radnego rady gminy (miejskiej), Rady m. st. Warszawy, rady dzielnicy m. st. Warszawy może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim posiadający prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), który:

a) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

b) stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta, dzielnicy m. st. Warszawy,

c) jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej jednostki samorządu terytorialnego,

d) nie został pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6a ust. 1 i 3 Ordynacji wyborczej),

3) Kandydatem nie może być (nie ma prawa wybieralności) osoba:

a) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (art. 7 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

b) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego (art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji wyborczej).

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów, dlatego też osoba, wobec której orzeczony wyrok lub wyrok w zawieszeniu (zatarcie skazania) zakończy się później niż w dniu wyborów, nie może być kandydatem na radnego.

c) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

d) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej),

e) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym (art. 5 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej).

Kandydatem nie może również być obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim,który został pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

4) Posiadanie prawa wybieralności kandydat na radnego obowiązany jest stwierdzić w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej; por. także załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

5) Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Ordynacji wyborczej nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

6) Kandydat może kandydować tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów (art. 98 ust. 3 Ordynacji). Można kandydować tylko do jednej rady, czyli tylko do rady gminy lub rady powiatu albo do sejmiku województwa (art. 8 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy m. st. Warszawy i do którejkolwiek z wyżej wymienionych rad (art. 7 ust. 5 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy).

7) Ordynacja wyborcza ani ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie.

W wypadku uzyskania obu mandatów mandat radnego wygasa z mocy prawa (art. 190 ust. 1 pkt 2b Ordynacji wyborczej).

8) Kandydat na radnego nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia listy kandydatów na radnych

1) Zgłoszenia list kandydatów dokonuje, w imieniu komitetu wyborczego, pełnomocnik wyborczy komitetu, dołączając do zgłoszenia dokument potwierdzający powołanie go na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, z podaniem jego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (art. 101 ust. 2 Ordynacji).

2) Zgłoszenia listy kandydatów może dokonać także osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego. Pełnomocnik wyborczy może upoważnić do zgłaszania list kandydatów dowolną liczbę osób. W upoważnieniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej, jej dokładny adres i numer ewidencyjny PESEL oraz określić zakres upoważnienia wskazując czynności wyborcze, które może wykonywać upoważniona osoba, w tym określenie rady lub obszaru objętego upoważnieniem. Upoważnienie musi być opatrzone datą i podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych. Oprócz upoważnienia do zgłaszania list kandydatów w imieniu komitetu wyborczego upoważnienie może jednocześnie dotyczyć prawa zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, prawa zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, a także wyznaczania mężów zaufania komitetu wyborczego.

Jeżeli zgłoszenia listy kandydatów na radnych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika, obowiązana jest dołączyć do zgłoszenia dokument o powołanym pełnomocniku wyborczym komitetu oraz udzielone tej osobie upoważnienie do zgłoszenia listy kandydatów.

4. Dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wymagane załączniki

1) Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych określają: art. 99 ust. 1 i 3 oraz art. 101 ust. 2 Ordynacji wyborczej.

W zgłoszeniu należy wymienić:

a) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,

b) imię (imiona), nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

c) nazwę rady (sejmiku województwa) oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia listy kandydatów,

d) imiona i nazwiska kandydatów, ich wiek (nie daty urodzenia) oraz miejsca zamieszkania (miejscowości, ale nie pełny adres).

Nazwiska kandydatów należy umieścić w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

W zgłoszeniu osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie poszczególnych kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata (art. 99 ust. 3 Ordynacji wyborczej). Oznaczenie to, czyli nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich (tj. liter i znaków interpunkcyjnych, jak cudzysłów, myślnik, przecinek, itd.), wliczając spacje (przerwy pomiędzy poszczególnymi wyrazami i znakami). Zgłoszenie takiego wniosku wymaga pisemnego potwierdzenia przez właściwy statutowo organ partii politycznej lub organizacji, która popiera kandydata. Dokumenty te dołącza się do zgłoszenia. Oznaczenie kandydatów zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych. Każda kandydatura może zostać oznaczona nazwą lub skrótem nazwy tylko jednej partii politycznej lub organizacji.

Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

2) Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć:
a) postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (art. 99 ust. 4 Ordynacji wyborczej),

b) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL,

c) upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów na radnych wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

d) wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych ze wskazaniem liczby podpisów tych osób,

e) pisma statutowych organów partii politycznych i organizacji, potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne i organizacje (jeżeli osoba zgłaszająca wnosi o oznaczenie kandydatów wskazanym poparciem partii lub organizacji),

f) oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności. Oświadczenie kandydata na radnego, o którym mowa wyżej, powinno zawierać imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę (art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W przypadku zgłoszenia kandydatów — obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi do zgłoszenia należy dołączyć również:

a) oświadczenia tych kandydatów wskazujące ich obywatelstwo, adres i okres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ostatni adres zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem; przykładowy wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji,

b) zaświadczenia wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego kandydat jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa wybieralności w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa.

Wskazane jest, aby załączniki wymienić w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej.

3) Dokumenty składane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę powinny być, w zależności od ich charakteru, uwierzytelnione przez pełnomocnika lub upoważnioną osobę albo stanowić oryginały dokumentów.

4) Terytorialna komisja wyborcza za zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu (art. 104 Ordynacji wyborczej).

II.

1. Zgłaszanie kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

1) Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zwanego dalej wójtem, przysługuje partiom politycznym, koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom (art. 7 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

W wyborach bezpośrednich wójtów przeprowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych, i które spełniają warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, czyli:

a) zarejestrują listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie,

b) w każdym z tych okręgów zarejestrują nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

W wyborach bezpośrednich wójta, przeprowadzanych łącznie z wyborami do rad gmin, przepis art. 7 ust. 4 ustawy przewidującej konieczność poparcia kandydata na wójta określoną liczbą podpisównie ma zastosowania, gdyż dotyczy on wyłącznie wyborów przedterminowych wójta, w których nie jest wybierana rada gminy, a wybory przeprowadza się w wypadku wygaśnięcia mandatu wójta w toku kadencji (art. 26 ustawy).

2) Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej (miejskiej) komisji wyborczejnajpóźniej w 25. dniu przed dniem wyborów, czyli nie później niż do dnia 18 października 2006 r. do godz. 24.00 (art. 7 ust. 3 ustawy). Jeżeli w tym terminie nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5 dni od dnia ich rozplakatowania. (art. 11 ust. 1 ustawy).

2. Warunki, które musi spełniać kandydat na wójta

1) Kandydat na wójta musi mieć prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy prawo wybieralności na wójta ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Kandydatem nie może być osoba:

a) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

b) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów, dlatego też osoba, wobec której orzeczony wyrok lub wyrok w zawieszeniu (zatarcie skazania) zakończy się później niż w dniu wyborów, nie może być kandydatem na wójta.

c) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

d) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

e) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi nie mają prawa wybieralności w wyborach wójta.

Posiadanie prawa wybieralności kandydat na wójta obowiązany jest stwierdzić w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy; por. także załącznik nr 6 do niniejszej informacji).

3. Osoba dokonująca zgłoszenia kandydata na wójta.

Zgłoszenia kandydata dokonuje w imieniu komitetu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osobami upoważnionymi przez pełnomocnika wyborczego do dokonania zgłoszenia kandydatów na wójtów mogą być te same osoby, które pełnomocnik upoważnił do zgłoszenia list kandydatów na radnych, lub inne osoby. Osoba upoważniona nie może upoważnić innej osoby.

4. Dokument zgłoszenia kandydata na wójta i wymagane załączniki

1) Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia kandydata na wójta określa art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, a zatem w zgłoszeniu należy podać:

a) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,

b) imię (imiona) nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia,

c) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat np. „na Wójta gminy ................................ ,

d) dane o kandydacie: nazwisko, imię (imiona), wiek (lat), wykształcenie, miejsce zamieszkania (miejscowość, ale nie adres) oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat bądź stwierdzenie, że kandydat nie należy do żadnej partii politycznej. Wykształcenie kandydata należy określić, podając poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) i ewentualnie kierunki (ekonomiczne, techniczne, rolnicze, humanistyczne), a nie przez podawanie tytułów np. inż. budownictwa lądowego, dr ekonomii, technik mechanik.

W związku z art. 2 ust. 2 ustawy pełnomocnik na podstawie art. 99 ust. 3 Ordynacji wyborczej może wnosić w zgłoszeniu o oznaczenie kandydata na wójta nazwą partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata. Oznaczenie takie nie może liczyć więcej niż 40 znaków drukarskich wliczając spacje. W takim wypadku do zgłoszenia należy dołączyć pisemne potwierdzenie pochodzące od właściwego organu statutowego tej partii lub organizacji.

Zgłaszający może także wnioskować o oznaczenie kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Nazwa lub skrót nazwy nie mogą się różnić od nazwy i skrótu nazwy, którymi zostały oznaczone listy kandydatów na radnych.

W zgłoszeniu należy podać numery okręgów wyborczych, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy z liczbą kandydatów nie mniejszą niż liczba radnych wybieranych w każdym z tych okręgów.

Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata na wójta stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

2) Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) upoważnienie do zgłoszenia kandydata na wójta wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności.
Oświadczenie kandydata na wójta, o którym mowa wyżej, powinno zawierać imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kandydata i datę (art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 
3 ustawy).

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

c) pismo organu partii politycznej lub organizacji potwierdzające poparcie dla kandydata.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk