Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 2006 r. w sprawie grupowania list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Warszawa, dnia 21 września 2006 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-126/06

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie grupowania list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.


1. Zgodnie z art. 64la ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) grupowanie list kandydatów na radnych następuje w wyniku umowy zawartej przez dwa lub więcej komitety wyborcze w danej jednostce samorządu terytorialnego w celu wspólnego udziału w podziale mandatów między listy kandydatów.

Grupowanie list jest możliwe w wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20 000 mieszkańców, do rad w miastach na prawach powiatów, do rad powiatów i do sejmików województw, a zatem do tych rad, w których wybory są przeprowadzane według zasady proporcjonalności w podziale mandatów.

Umowa o grupowaniu list może być zawarta pomiędzy różnego rodzaju komitetami wyborczymi partii politycznych, koalicji wyborczych, organizacji, a także komitetami wyborczymi wyborców.

Warunkiem zawarcia umowy o grupowaniu list kandydatów na radnych, jest zarejestrowanie przez komitety wyborcze swoich list, co najmniej w jednym okręgu wyborczym w danej jednostce.

O zawarciu umowy komitety, które ją zawarły, są obowiązane zawiadomić właściwą terytorialną komisję wyborczą najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów, a więc do 18 października 2006 r. w godzinach urzędowania, składając oryginał umowy o utworzeniu grupy list. Nie jest możliwe przedłożenie kopii umowy nawet uwierzytelnionej.

Umowa o utworzeniu grupy list musi zawierać adres i siedzibę komitetów wyborczych, które są stronami umowy, a także podpisy pełnomocników wyborczych, z podaniem imienia i nazwiska. Umowa może być podpisana przez osobę upoważnioną do tej czynności przez pełnomocnika; wówczas do umowy należy dołączyć upoważnienie.

W danej jednostce samorządu terytorialnego ten sam komitet może zawrzeć tylko jedną umowę o grupie list.

Odstąpienie od umowy z udziału w grupie list, rozwiązanie bądź unieważnienie rejestracji wszystkich list kandydatów jednego z komitetów wyborczych będących stroną umowy, nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla podziału mandatów między listy w ramach danej grupy list.

Jeżeli spośród wszystkich komitetów wyborczych, które zawarły umowę o grupowaniu list pozostaną listy kandydatów tylko jednego z uczestników grupy list, umowa staje się bezprzedmiotowa.

2. Z analizy art. 88 ust. 3, art. 134 ust. 3 i art. 162 ust. 3 Ordynacji wyborczej wynika, że w podziale mandatów będą uczestniczyć wyłącznie te grupy list, na które w wyborach do danej rady lub sejmiku województwa oddano co najmniej odpowiednio 10% lub 15% głosów ważnych w skali danej jednostki samorządu terytorialnego i przynajmniej jedna z list kandydatów wchodzących w skład danej grupy list otrzymała co najmniej 5% głosów ważnych.

Grupa list kandydatów, która nie spełni łącznie tych warunków, nie będzie brana pod uwagę przy podziale mandatów w okręgach wyborczych w danej jednostce.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk