Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi wątpliwościami wyjaśnia, co następuje. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), do zgłoszenia listy kandydatów na radnych należy dołączyć oświadczenie lustracyjne kandydata lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia, a w przypadku jednoczesnego kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do zgłoszenia kandydata na wójta dołącza się informację o uprzednim złożeniu oświadczenia.

W związku z powyższym terytorialna komisja zobowiązana jest do przyjęcia od kandydata na radnego, który złożył już oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia, informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia w przy-padku kandydowania tego kandydata na wójta.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk