Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje 

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że przez:

1) zstępnych należy rozumieć dzieci, wnuki, prawnuki, itd.;

2) wstępnych należy rozumieć rodziców, dziadków, pradziadków, itd.;

3) małżonków należy rozumieć osoby, które zawarły związek małżeński w rozumieniu art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i w nim pozostają;

4) rodzeństwo należy rozumieć rodzeństwo rodzone (osoby mające wspólną matkę i ojca) oraz rodzeństwo przyrodnie (osoby mające wspólnego ojca lub wspólną matkę);

5) małżonków zstępnych należy rozumieć małżonków dzieci, wnuków, prawnuków itd.;

6) małżonków przysposobionych należy rozumieć małżonków osób przysposobionych przez kandydata.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że:

1) kandydat na radnego gminy nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej;

2) kandydat na radnego powiatu nie może być członkiem powiatowej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem gminnej i wojewódzkiej komisji wyborczej;

3) kandydat na radnego województwa nie może być członkiem wojewódzkiej i obwodowej komisji wyborczej; może natomiast być członkiem gminnej i powiatowej komisji wyborczej;

4) kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej w gminie, w której kandyduje; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz gminnej i obwodowej komisji wyborczej w innej gminie niż kandyduje;

5) osoba pozostająca z kandydatem na radnego gminy w więzi, o której mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje dany kandydat; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej właściwej dla innego okręgu wyborczego niż okręg wyborczy, w którym kandyduje dany kandydat;

6) osoba pozostająca z kandydatem na radnego powiatu w więzi, o której mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, nie może być członkiem powiatowej i obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje dany kandydat; może natomiast być członkiem gminnej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej właściwej dla innego okręgu wyborczego niż okręg wyborczy, w którym kandyduje dany kandydat;

7) osoba pozostająca z kandydatem na radnego województwa w więzi, o której mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, nie może być członkiem wojewódzkiej i obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje dany kandydat; może natomiast być członkiem gminnej i powiatowej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej właściwej dla innego okręgu wyborczego niż okręg wyborczy, w którym kandyduje dany kandydat;

8) osoba pozostająca z kandydatem na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w więzi, o której mowa w art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej w gminie, w której kandyduje dany kandydat; może natomiast być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz gminnej i obwodowej komisji wyborczej w innej gminie.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 19 ust. 7 powołanej ustawy członkowie komisji nie mogą pełnić funkcji pełnomocników komitetów wyborczych ani też mężów zaufania, o których mowa w art. 111 ust. 1.

Oznacza to, że:

1) pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych nie mogą być członkami terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na obszarze działania danego komitetu;

2) mężowie zaufania nie mogą być członkami terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych;

3) osoby upoważnione do zgłaszania list kandydatów na radnych i/lub kandydatów na wójtów nie mogą być członkami terytorialnej komisji wyborczej, do której upoważnieni są do zgłaszania kandydatów i członkami obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości wskazanych wyżej komisji terytorialnych.
Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że we wskazanych wyżej przypadkach dana osoba może wchodzić w skład komisji, jeżeli spełnia również wszystkie pozostałe wymogi wskazane w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:42
    Wprowadził:Bartosz Goździk