Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu prac

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 września 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 15 ust. 1a i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala co następuje.

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) podawanie do publicznej wiadomości, w formie komunikatów przez wywieszenie w siedzibie komisarza wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
a) liczby mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzane są wybory,
b) informacji o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych,
c) informacji o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych oraz o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania przez komisarzy wyborczych do wglądu,"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk