Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 , art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik nr 1.

2. Ustala się wzór zaświadczenia dla zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2.

3. Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U,. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk