Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 września 2006 r.
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M. P. Nr 27, poz. 389).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, poz. 1055.

 
Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 września 2006 r. (poz. ...)
Załącznik nr 1

REGULAMIN TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1.

Terytorialna komisja wyborcza: wojewódzka, powiatowa, gminna (miejska), zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego. Gminna (miejska) komisja wyborcza wykonuje ponadto zadania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 3.

Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji lub zespołom powoływanym w tym celu z jej składu.

§ 4.

1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po jej powołaniu.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) wybiera przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 Ordynacji wyborczej;
2) wybiera zastępcę przewodniczącego komisji;
3) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
4) ustala sposób niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;
5) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także sposób podania o tym informacji do wiadomości publicznej.
3. Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

§ 5.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2) reprezentuje komisję na zewnątrz;
3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma i inne dokumenty związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 9.
2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 6.

1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 7.

1. W posiedzeniach może uczestniczyć komisarz wyborczy, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego bądź upoważniony przez niego pracownik, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 8.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) zwięzłą treść wystąpień;
4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 9.

1. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
1) uchwały komisji podjęte w sprawach:
a) odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych oraz odmowy rejestracji zgłoszenia listy z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 105 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej),
b) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 106 ust. 1 Ordynacji wyborczej),
c) skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy, uzupełnienia listy oraz unieważnienia rejestracji listy (art. 110 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej);
2) inne dokumenty:
a) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych (art. 107 ust. 1 Ordynacji wyborczej),
b) zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym na poszczególne listy kandydatów na radnych oraz dokonany na ich podstawie podział mandatów w okręgach wyborczych (art. 121, art. 123, art. 150 i art. 178 Ordynacji wyborczej),
c) protokoły z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (art. 124, art. 152 i art. 179 Ordynacji wyborczej).
2. Członkowie gminnej (miejskiej) komisji obecni na posiedzeniu ponadto podpisują:
1) uchwały komisji podjęte w sprawach:
a) przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów (art. 64o ust. 7 Ordynacji wyborczej),
b) odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz odmowy rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 105 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej w związku z art. 2 ust. 2 i art. 7 ust. 4 ustawy),
c) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 106 ust. 1 Ordynacji wyborczej w związku z art. 2 ust. 2 ustawy),
d) sporządzenia listy kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 10 ust. 1 ustawy),
e) skreślenia kandydata z listy kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz uzupełnienia listy kandydatów (art. 12 ustawy);
2) inne dokumenty:
a) protokoły rejestracji kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 9 ust. 1 ustawy),
b) protokoły wyników głosowania i wyniku wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta (art. 20 ust. 1 ustawy).

§ 10.

Uchwały komisji i dokumenty, o których mowa w § 9, oraz — stosownie do decyzji przewodniczącego komisji — inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 11.

Komisja niezwłocznie bada każdą skargę na działalność obwodowej komisji wyborczej, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego, i w miarę potrzeby komisarza wyborczego, o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 12.

1. Komisja współdziała z komisarzem wyborczym oraz dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy ustalaniu zasad i sposobu wykonywania zadań wyborczych oraz zapewnieniu obsługi administracyjnej komisji odpowiednio przez marszałka województwa, starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
2. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z komisarzem wyborczym i odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, w szczególności w zakresie:
1) druku i podania do wiadomości publicznej urzędowych obwieszczeń wyborczych;
2) druku kart do głosowania oraz dostarczenia ich obwodowym komisjom wyborczym.
3. Gminna (miejska) komisja wyborcza współdziała z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta również w zakresie wykonywania zadań związanych z powołaniem obwodowych komisji wyborczych.
4. W porozumieniu z komisarzem wyborczym komisja uczestniczy w szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych, a także udziela pomocy tym komisjom.

§ 13.

1. Na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego oraz osób upoważnionych przez te organy wyborcze komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.
2. Komisja może zwracać się do komisarza wyborczego lub, za jego pośrednictwem, do Państwowej Komisji Wyborczej o udzielenie wyjaśnień.

§ 14.

Komisarz wyborczy wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo w komisji.

§ 15.

W wypadku konieczności zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego.

Załącznik nr 2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1.

Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą” i w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zwanej dalej „ustawą”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza wyborczego. W razie wątpliwości komisja może się zwracać o dodatkowe wyjaśnienia do komisarza wyborczego.

§ 2.

1. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
2. Rozstrzygnięcia komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 3.

1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 5. dniu od dnia jej powołania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) wybiera przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 4a Ordynacji wyborczej;
2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z udziałem członków komisji w szkoleniach, przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy wyborczych, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów.
3. Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że komisja postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
5. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4.

1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 5.

1. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę.

§ 6.

1. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisanych do protokołu.
2. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7.

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) przebieg posiedzenia i podjęte rozstrzygnięcia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały oraz inne dokumenty.
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 8.

1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzaniu.
2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania.
3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 9.

Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, w szczególności w zakresie:
1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego;
2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy, spisu wyborców, pieczęci komisji, urzędowych obwieszczeń wyborczych i innych materiałów wyborczych;
3) przekazania protokołów głosowania do właściwej terytorialnej komisji wyborczej;
4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.

§ 10.

Na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej lub komisarza wyborczego oraz osób upoważnionych przez te organy wyborcze komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumenty oraz materiały w tym zakresie.

§ 11.

Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnione w komisji funkcje.

§ 12.

W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym gminną (miejską) komisję wyborczą za pośrednictwem wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk