Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego

Warszawa, dnia 28 października 2010 r. 

       PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-703-116/10 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej 
dotyczące zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej m. in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego.

Przez urząd administracji rządowej lub samorządowej należy rozumieć jednostki organizacyjne będące organami lub stanowiące aparat pomocniczy organów administracji rządowej lub samorządowej. O uznaniu jednostki organizacyjnej za urząd nie przesądza jej nazwa ani wykonywane zadania lecz usytuowanie w strukturach administracji.

W konsekwencji przez teren urzędu administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego należy rozumieć nieruchomość (grunt wraz z budynkami oraz innymi urządzeniami na nim wzniesionymi) będącą miejscem siedziby organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego oraz statutowych komórek organizacyjnych tych urzędów, a także służb, inspekcji i kontroli działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym – bez względu na tytuł prawny do władania tą nieruchomością.

Natomiast siedziby innych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, np. bibliotek publicznych, gminnych ośrodków sportu i rekreacji, zarządów budynków komunalnych nie podlegają powyższemu ograniczeniu. Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy zabronione jest także prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracyw sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie. Przepis ten obejmuje wszystkie zakłady pracy.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk