Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r.

zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych
przez partie w 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) w komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r. (M. P. poz. 388) wprowadza się następujące zmiany:

                          1)     zdanie trzecie komunikatu otrzymuje brzmienie: „W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 68 partii politycznych, spośród których 27 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.”;

                          2)     zdanie szóste komunikatu otrzymuje brzmienie: „Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1–19 i nr 21–72 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.”;

                          3)     po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: „1a. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140),”;

                          4)     w wykazie załączników zawierających sprawozdania partii politycznych skreśla się wyrazy „Załącznik nr 20 Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)”;

                          5)     skreśla się załącznik nr 20.

                                    Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-01-2016 23:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk