Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4 i 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26, poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 poz. 1295 oraz z 2016 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2)     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej 6 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.

2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.”;

3)     § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Powołanie i odwołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego
– sekretarza Komisji następuje w głosowaniu jawnym. Przepis § 13 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 stosuje się.”;

4)     w § 18 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) może przeprowadzać kontrole działalności organów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone związane z przeprowadzaniem wyborów i referendum ogólnokrajowego.”;

5)     § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 i 4, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, a także innym osobom zaproponowanym przez sekretarza Komisji.

2. Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac organom wyborczym niższego stopnia.”;

6)     § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Osoby przeprowadzające kontrole działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i urzędników wyborczych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum ogólnokrajowym, znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania i ustalaniem wyników wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.

3. Sprawozdania z kontroli przedstawiane są niezwłocznie Komisji.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-01-2018 13:36
    Wprowadził:Marcin Lisiak