Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 poz. 1295, z 2016 r. poz. 600 oraz z 2018 r. poz. 122) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W posiedzeniach Komisji stale uczestniczy doradca Państwowej Komisji Wyborczej, z głosem doradczym.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2018 11:32
    Wprowadził:Marcin Lisiak