Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

Na podstawie art. 188 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Krajowego Biura Wyborczego stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M. P. z 2011 r. poz. 253, z 2015 r. poz. 487 oraz z 2016 r. poz. 1009) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) doradcy Państwowej Komisji Wyborczej;”;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„8a. Na stanowisku, o którym mowa w § 5 ust. 1a pkt 1a, zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, osobę wskazaną przez Państwową Komisję Wyborczą. Rozwiązanie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego umowy o pracę z tą osobą wymaga zgody Państwowej Komisji Wyborczej.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2018 11:34
    Wprowadził:Marcin Lisiak