Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Na podstawie art. 191c § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. … i …) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzędników wyborczych powołuje się w liczbie:

1)   jednego w gminach do 5 000 mieszkańców;

2)   dwóch w gminach do 50 000 mieszkańców i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców, lecz nie więcej niż 7.”;

2)   w § 3 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor delegatury przyjmuje zgłoszenia, które otrzymał najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian
  • Data utworzenia27-03-2018 9:14
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data utworzenia27-03-2018 9:14
    Wprowadził:Marcin Lisiak