Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt III SW 68/14, w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe, rejonowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 13:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk