Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach, które będą zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-903-13/14

INFORMACJA
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach, które będą zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

1. Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego są komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  – Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

2. Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:

— komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 208 § 1 w związku z art. 338);

— liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10 (art. 342);

— na liście kandydatów:

a) liczba kandydatów — kobiet nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście,

b) liczba kandydatów — mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na liście.

Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35% liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę.

Przykładowo, jeżeli na liście zgłoszono np. 9 kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów stanowi 3,15. Dlatego też liczba kandydatów — kobiet zgłaszanych na takiej liście nie może być mniejsza niż 4 i liczba kandydatów — mężczyzn nie może być mniejsza niż 4 (art. 211 § 3 w związku z art. 338);

— kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 208 § 2 w związku z art. 338);

— kandydatem na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego może być osoba (obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która:

a) najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat,

b) od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 11 § 1 pkt 4).

— Nie może być kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego osoba:

a) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

c) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

d) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).

Kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego nie może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem;

— lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym (art. 343), wymóg ten nie obowiązuje gdy do zgłoszenia dołączono zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu danego komitetu do zgłaszania list bez poparcia podpisami wyborców (art. 210 § 2 i 3 w związku z art. 338).

Listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00 w dniu 15 kwietnia 2014 r.

3. Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 211 § 4 w związku z art. 338). Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej. Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu —z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) — została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów (lub list) w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego w okręgu wyborczym nr ........ (lub okręgach wyborczych nr ...................). Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczanie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń), a także pełnienie funkcji męża zaufania przy wskazanej okręgowej komisji wyborczej lub rejonowej komisji wyborczej. Upoważnienie powinno być opatrzone datą wystawienia i własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego.

Listę kandydatów zgłasza osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona (art. 211 § 4 w związku z art. 338).

4. W zgłoszeniu należy wskazać:

— nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę kandydatów ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba;

— nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie listy kandydatów ze wskazaniem adresu jego siedziby;

— oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów;

— nazwisko, imię (wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji ludności), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy (art. 212 § 1 w związku z art. 338); przy nazwisku kandydata należy obowiązkowo wymienić nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje — art. 212 § 2). Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”. Zgłaszający listę może wnosić, by przy nazwisku kandydata, który nie należy do partii politycznej, umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej, która popiera kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje). Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 212 § 3 w związku z art. 338). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie; zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w czasie zgłaszania listy. Potwierdzenia poparcia może dokonać również terenowy organ statutowy partii, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego.

Zgłaszający wskazuje w zgłoszeniu nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania (art. 212 § 4 w związku z art. 338). Wskazany skrót nazwy komitetu wyborczego nie może różnić się od określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1.

Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik nr 1 do informacji.

5. Każda lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do wymaganej liczby co najmniej 10 000 wyborców popierających listę kandydatów komitetu wyborczego wyborców nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie tego komitetu.

Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów zawiera na każdej stronie:

— nazwę (nie skrót nazwy) komitetu wyborczego zgłaszającego listę;

— adnotację: „Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez ........................................................................... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ........... (numer okręgu) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.”;

a następnie

— czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi — numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście (art. 209 § 2).

Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer lokalu (mieszkania). Podawanie kodu pocztowego nie jest wymagane. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby umieszczone w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem.

Przykładowy wzór wykazu podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów stanowi załącznik nr 2 do informacji. 

6. Zgodnie z art. 210 § 2 i 3 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) komitet wyborczy, którego listy kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostaną zarejestrowane co najmniej w połowie okręgów wyborczych na podstawie podpisów wyborców popierających listę, może zgłaszać dalsze listy, bez podpisów wyborców, na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony na piśmie, bezpośrednio w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia br. do godz.16.15. Zgodnie z art.9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego termin, o którym mowa, będzie dotrzymany, jeżeli wniosek wysłany np. jako przesyłka pocztowa zostanie doręczony (fizycznie) do Państwowej Komisji Wyborczej przed upływem powyższego terminu.

W związku z powyższym, uwzględniając wykładnię powyższych przepisów dokonaną przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 listopada 2011 r. sygn. akt III SW 85/11, z wnioskiem o wydanie przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenia uprawniającego do zgłaszania list kandydatów bez poparcia podpisami wyborców mogą wystąpić komitety wyborcze:

- których listy kandydatów już zostały zarejestrowane przez okręgowe komisje wyborcze co najmniej w 7. okręgach wyborczych, lub

- których listy kandydatów nie zostały jeszcze zarejestrowane co najmniej w 7. okręgach wyborczych, ale listy kandydatów poparte podpisami wyborców zostały zgłoszone lub zostaną zgłoszone w terminie w wymaganej liczbie okręgów wyborczych.

We wniosku muszą być podane informacje, w których okręgach wyborczych listy kandydatów danego komitetu wyborczego już zostały zarejestrowane, w których okręgach komitet zgłosił listy na podstawie podpisów wyborców ale proces rejestracji jest jeszcze w toku oraz, w których okręgach komitet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia b.r. do godz. 24.00 zgłosił lub jeszcze zgłosi listy kandydatów na posłów.

Komitety wyborcze, których listy zostały już zarejestrowane co najmniej w 7. okręgach wyborczych otrzymają zaświadczenie niezwłocznie po złożeniu wniosku i jego weryfikacji przez Państwową Komisję Wyborczą, natomiast pozostałe komitety wyborcze mogą otrzymać zaświadczenie dopiero po zarejestrowaniu przez okręgowe komisje wyborcze list kandydatów tych komitetów na podstawie poparcia podpisami wyborców co najmniej w 7. okręgach wyborczych. Oznacza to, że zaświadczenie może być wydane już po upływie ustawowego terminu na zgłaszanie list kandydatów.

Jednakże termin zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego upływa w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 24.00, niezależnie od tego, czy zgłoszenia dokonuje się na podstawie podpisów poparcia wyborców, czy na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej. W konsekwencji, komitety wyborcze, które złożyły wniosek o wydanie zaświadczenia przez Państwową Komisję Wyborczą, ale nie spełniały warunku jego otrzymania w chwili złożenia wniosku, mogą zgłaszać listy kandydatów bez dołączonych podpisów poparcia, ale informując w zgłoszeniu, że jest ono dokonywane na podstawie zaświadczenia. W takim przypadku okręgowa komisja wyborcza przyjmie zgłoszenie listy kandydatów i listę tę ewentualnie zarejestruje dopiero wówczas, gdy zostanie doręczone komisji zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, wydane po zarejestrowaniu co najmniej w 7. okręgach wyborczych list kandydatów tego komitetu na podstawie podpisów poparcia.

7. Do zgłoszenia każdej listy kandydatów należy dołączyć:

— upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów,jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba przez niego upoważniona (zob. pkt 3);

— ewentualny wniosek o oznaczenie kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej, nazwą popierającej partii, jeżeli wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;

— pisma organów statutowych partii politycznych potwierdzające poparcie partii dla kandydatów umieszczonych na liście kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej (zob. pkt 4);

— oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłoszenia listy kandydatów, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających listę objętych wykazem podpisów (art. 212 § 5 pkt 1 w związku z art. 338);

— wykaz podpisów wyborców popierających listę kandydatów bądź zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczejpotwierdzające uprawnienia komitetu wyborczego do zgłoszenia list kandydatów w trybie art. 210 § 2 i 3 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego, tj. bez wymaganej liczby podpisów wyborców;

— pisemną zgodę każdego kandydata na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego listy kandydat zgadza się kandydować.

Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz wskazanie nazwy partii, do której kandydat należy lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 212 § 5 pkt 2 w związku z art. 338); Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik nr 3 do informacji;

— pisemne oświadczenie każdego kandydata o posiadaniu prawa wybieralności (art. 212 § 5 pkt 4 w związku z art. 338). Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz ze zgodą na kandydowanie. Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego stanowiący załącznik nr 3 do informacji zawiera oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności; 

— oświadczenie każdego kandydata — obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) — art. 212 § 5 pkt 3. Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był współpracownikiemorganów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 4 do informacji.

Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia składa informację o złożeniu oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.

Wzór ten stanowi załącznik Nr 5 do informacji.

Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

W przypadku zgłoszenia kandydata — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do zgłoszenia należy dołączyć ponadto:

— oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do informacji;

— oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie został pozbawiony, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej podlegającej zaskarżeniu, prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz oświadczeniem o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przykładowy wzór oświadczeniu o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiący załącznik nr 6 do informacji zawiera oświadczenie o niepozbawieniu prawa do kandydowania;

— informację o ostatnim adresie zamieszkania kandydata w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Oświadczenie może być złożone na jednym dokumencie wraz oświadczeniem o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej i o niepozbawieniu prawa do kandydowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia. Przykładowy wzór oświadczeniu o niekandydowaniu w wyborach w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowiący załącznik nr 6 do informacji zawiera również informację o ostatnim adresie zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Dołączane do zgłoszenia dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (art. 7). 

8. Po zgłoszeniu listy kandydatów niedopuszczalne jest jej uzupełnianie o nowych kandydatów, zamiana kandydatów, zmiana kolejności kandydatów na liście, a także zmiana lub uzupełnienie oznaczeń przy nazwiskach kandydatów o partii politycznej popierającej kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej (art. 344 § 2).

Wyjątek przewidziany jest w art. 346 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym przewiduje, iż w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono z listy na skutek jego śmierci, co spowoduje, że na liście pozostaje mniej kandydatów niż 5 kandydatów, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia listy o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienie listy w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszonego kandydata.

9. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez okręgową komisję wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji listy okręgowej regulują art. 213-218 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego. Od postanowień okręgowej komisji wyborczej, o których mowa w art. 215 § 3-5, art. 216 § 2 i art. 217 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu listę służy prawo odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia okręgowej komisji wyborczej (art. 218 § 2 w związku z art. 338).

— * —

W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Można także skorzystać z edytora dokumentów dostępnego na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. W takim przypadku należy wypełnić formularz oraz wydrukować gotowe dokumenty, które po podpisaniu dostarcza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 14:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk