Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

  (Monitor Polski z 2014 r. poz. 272)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się:

1)  Annę Danutę Pałkiewicz — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku;

2)  Izabelę Kaźmierczak — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

§ 2. Powołuje się:

1)  Agnieszkę Gieral-Siwielec — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku;

2)  Julię Kuciel — sędzię Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk