Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 244)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 i art. 213 § 1 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk