Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 242)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r.

 

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE, WŁAŚCIWEJ DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, zwanej dalej „Okręgową Komisją Wyborczą”.

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą konsulowi, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po potwierdzeniu przez przewodniczącego komisji obwodowej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję obwodową.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu, nie wcześniej jednak, jak przed godziną wskazaną przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu wyborczego.

7. Protokół głosowania sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.

8. W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 7, obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania, wykreślając wyraz „protokół” i wpisując wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

9. Okręgowa Komisja Wyborcza – po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych – może powołać na pełnomocnika konsula, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.

10. Okręgowa Komisja Wyborcza, w przypadku niekorzystania przez obwodową komisję wyborczą ze wspomagania informatycznego, może upoważnić pełnomocnika, o którym mowa w pkt 9, do uwierzytelnienia sprawdzonego protokołu głosowania, w zastępstwie przewodniczącego tej komisji, oraz do transmisji danych z protokołu za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

11. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

12. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

13. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr ........

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

………………………………………………………..”

14. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (jeśli nie została ona przekazana wcześniej);

2) drugi egzemplarz protokołu głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

15. Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

16. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk