Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 195)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2014 r. poz. 129) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, z tym że w pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla:

1)  okręgu wyborczego nr 4 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „I”,

2)  okręgu wyborczego nr 5 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę „II”.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk