Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 184)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Na podstawie art. 154 § 7 i art. 155 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (M. P. Nr 23, poz. 252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach komisji w kraju, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), w przepisach dotyczących podróży krajowej, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przepisach dotyczących podróży zagranicznej, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały.”;

3) w § 8 uchyla się ust. 2 i 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk