Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 180)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego ustala się wzór informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 może zostać sporządzona w druku czarno-białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i poz. 180

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:42
    Wprowadził:Bartosz Goździk