Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 177)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej
oraz trybu przekazywania danych
za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej oraz tryb przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o rejonowej komisji wyborczej należy przez to rozumieć także okręgową komisję wyborczą wykonującą zadania rejonowej komisji wyborczej.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania, które zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 3.

1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania,  o okręgach wyborczych, o właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych oraz o składach komisji wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o posiadaniu prawa do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych;

3) wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych;

4) wprowadzenie i przechowywanie danych o listach kandydatów i o kandy­datach na posłów do Parlamentu Europejskiego;

5) sporządzenie, w formie wydruku, projektów obwieszczeń o listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

6) sporządzenie, w formie wydruku, projektu karty do głosowania;

7) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania;

8) wprowadzenie przez operatora obwodowej komisji wyborczej danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych;

9) sprawdzenie pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie:

a) na podstawie projektu protokołu głosowania — przez operatora obwodowej komisji wyborczej, bądź

b) na podstawie kopii protokołu głosowania (w przypadku obwodowych komisji wyborczych nieobjętych obsługą informatyczną) — przez pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, powołanego w trybie art. 176 Kodeksu wyborczego lub operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej (o ile zaszła potrzeba powołania takiego operatora);

10) przekazanie z obwodowej komisji wyborczej do właściwej miejscowo rejonowej komisji wyborczej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, danych o wynikach głosowania w obwodzie;

11) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach z obszaru działania komisji rejonowej;

12) weryfikację przez rejonową komisję wyborczą zgodności danych przekazanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania przekazanym w obwodzie bądź wykonanie czynności, o których mowa w pkt 8 i pkt 9, na podstawie protokołu głosowania w obwodzie;

13) ustalenie przez rejonową komisję wyborczą wyników głosowania na obszarze jej właściwości;

14) przekazanie zweryfikowanych przez rejonową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach oraz wyników głosowania w rejonie do właściwej okręgowej komisji wyborczej oraz do Państwowej Komisji Wyborczej;

15) weryfikację przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych przekazanych przez rejonowe komisje wyborcze za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania z danymi z protokołów wyników głosowania w rejonach przesłanych przez komisje rejonowe;

16) ustalenie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu wyborczym;

17) przekazanie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej;

18) sporządzenie, w formie wydruku, projektów: protokołu głosowania w obwodzie, protokołu wyników głosowania w rejonie i protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym;

19) weryfikację przez Państwową Komisją Wyborczą zgodności danych przekazanych przez okręgowe komisje wyborcze za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania z danymi z protokołów wyników głosowania w okręgach wyborczych przesłanych przez komisje okręgowe;

20) wykonanie przez Państwową Komisję Wyborczą następujących czynności:

a) ustalenie zbiorczych wyników głosowania w skali kraju,

b) stwierdzenie, które listy kandydatów komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów,

c) dokonanie podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,

d) ustalenie liczby mandatów przypadających poszczególnym listom kandydatów komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty,

e) przyznanie mandatów kandydatom;

21) sporządzenie, w formie wydruku, projektów: protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze; protokołu Państwowej Komisji Wyborczej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

22) sporządzenie projektów obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

23) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w protokołach wyników głosowania w rejonach i w okręgach wyborczych oraz w protokołach sporządzonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu informatycznego przez obwodowe, rejonowe i okręgowe komisje wyborcze.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

1. Obsługę okręgowej i rejonowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy pełnomocnika ds. obsługi informatycznej właściwej komisji wyborczej, podporządkowanego przewodniczącemu komisji.

2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w którego skład wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy oraz koordynator rejonowy odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości komisji rejonowej.

3. Techniczne warunki pracy pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, zespołu operatorów i koordynatora rejonowego zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy dyrektora delegatury.

§ 6.

1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania systemu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 10 i 18, oraz udostępnienie niezbędnego sprzętu teleinformatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 7.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu teleinformatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 lit. b.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest wykorzystywana w szczególności:

1) przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych,

b) wprowadzenia danych o składach osobowych oraz o siedzibach okręgowych i rejonowych komisji wyborczych,

c) ustalenia wyników głosowania w skali kraju i stwierdzenia, które listy komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,

d) dokonania ogólnego podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,

e) ustalenia liczby mandatów przypadających poszczególnym listom kandydatów komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty,

f) ustalenia, którzy kandydaci uzyskują mandaty,

g) sporządzenia projektów protokołu wyników głosowania w skali kraju, ogólnego podziału  mandatów pomiędzy komitety wyborcze oraz protokołu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

h) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego;

2) przez okręgową komisję wyborczą w zakresie:

a)ewidencjonowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, odnotowywania faktu rejestracji bądź odmowy rejestracji listy lub kandydata, sporządzenia potwierdzenie zgłoszenia i protokołu rejestracji listy, wprowadzenia danych o kandydatach na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz sporządzenia projektów kart do głosowania i obwieszczeń o zarejestrowanych listach,

b) sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania przez rejonowe komisje wyborcze,

c) ustalenia przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w okręgu,

d) przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

3) przez  rejonową komisję wyborczą w zakresie:

a) wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

b) kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,

c) wprowadzenia wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze nieobjęte wsparciem informatycznym,

d) ustalenia wyników głosowania na obszarze jej właściwości i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania w rejonie,

e) przekazania przez rejonową komisję wyborczą właściwej okręgowej komisji wyborczej oraz Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołu wyników głosowania w rejonie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

4) przez pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej przy sprawdzeniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie nieobjętym wsparciem informatycznym;

5) przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą (lub za pośrednictwem pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej) w zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,

b) sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na elektronicznym nośniku danych,

c) przekazania właściwej rejonowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

6) w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie – dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej rejonowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodach, siedzib i składów obwodowych komisji wyborczych, liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, liczby udzielonych pełnomocnictw do głosowania oraz liczby wysłanych pakietów wyborczych;

7) przy wprowadzaniu liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach i przekazania tych danych Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych.

§ 8.

1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Szef Krajowego Biura Wyborczego ― w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej;

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej ― w odniesieniu do pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej oraz koordynatora rejonowego, kierownika operatorów i operatora;

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) po porozumieniu z właściwym miejscowo dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego ― w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej (o ile został powołany).

2. Szef Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych i rejonowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk