Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 139)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich:

1) drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;

2) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie i trwale połączonych lub zbroszurowanych kart formatu A4.

2. Każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ..." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej - oznaczeniem "str. ... (numer danej strony) z ... (liczba stron).

3. Pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu ......................".

4. Na jednej karcie może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów.

5. Każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ..." oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu "Kandydaci na posłów" umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata.

6. Nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów na posłów umieszcza się w jednej kolumnie.

7. Na każdej karcie, w jej dolnej części, zamieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.

8. Wzór karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk