Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 133)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące załączniki nr 1-3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski


 

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 1

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 2. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jednego z jego zastępców.

§ 3. 1. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcom przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

2. Komisja może zlecić rejonowej komisji wyborczej wykonywanie zadań, a w szczególności pomocniczych czynności związanych ze sprawdzaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wykazów osób popierających listę.

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:

1) wybiera przewodniczącego komisji, jeśli funkcji tej nie może pełnić komisarz wyborczy;

2) wybiera dwóch zastępców przewodniczącego;

3) powołuje sekretarza komisji;

4) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

5) ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach;

6) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposób podania o tym informacji do publicznej wiadomości.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

3. Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.

4. Komisja powołuje pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych.

§ 5. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2) reprezentuje komisję na zewnątrz;

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 11;

5) zleca wykonanie, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, a w razie potrzeby również innym delegaturom Krajowego Biura Wyborczego na obszarze właściwości okręgowej komisji wyborczej.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego starszy wiekiem, a w razie również jego nieobecności — drugi z zastępców przewodniczącego.

§ 6. Do zadań sekretarza komisji należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;

2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;

3) podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z wojewodą i organami jednostek samorządu terytorialnego oraz konsulami i kapitanami statków, dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;

4) zapewnianie warunków organizacyjno-technicznych szkoleń obwodowych komisji wyborczych, na obszarze, na którym okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.

§ 7. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.

§ 8. 1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i zastępców przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

§ 9. 1. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 10. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwięzłą treść wystąpień;

4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 11.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.

§ 11. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:

1) uchwały podjęte w sprawach:

a) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia (art. 215 § 3 i 5 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),

b) odmowy rejestracji kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego z powodu nieposiadania prawa wybieralności (art. 215 § 4 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego);

c) odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców (art. 216 § 2 i art. 217 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),

d) przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 220 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego),

e) skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, uzupełnienia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz unieważnienia rejestracji listy (art. 222 § 4 w związku z art. 338 i art. 346 Kodeksu wyborczego);

2) protokoły rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 345 § 1 Kodeksu wyborczego);

3) protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym (art. 353 § 1 Kodeksu wyborczego).

§ 12. Uchwały komisji i protokoły, o których mowa w § 11, oraz — stosownie do decyzji przewodniczącego komisji — inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 13. Komisja sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego na obszarze okręgu wyborczego:

1) występuje do Państwowej Komisji Wyborczej o uchylenie uchwał rejonowych komisji wyborczych podjętych z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej;

2) rozpatruje skargi na działalność rejonowych komisji wyborczych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.

§ 14. 1. Komisja wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej na określonym przez Państwową Komisję Wyborczą obszarze danego okręgu wyborczego, w sposób i w trybie określonym w regulaminie rejonowych komisji wyborczych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do inspekcji powołanej przez komisję w związku z wykonywaniem zadań rejonowej komisji wyborczej.

§ 15. Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.

§ 16. W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

 

Załącznik Nr 2

REGULAMIN REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Rejonowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 2. Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.

§ 3. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:

1) wybiera przewodniczącego komisji, jeśli funkcji tej nie może pełnić komisarz wyborczy;

2) wybiera zastępcę przewodniczącego;

3) powołuje sekretarza komisji;

4) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

5) ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

3. Komisja powołuje na sekretarza komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dyrektora właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobę przez niego wskazaną. Sekretarz komisji uczestniczy w jej pracach z głosem doradczym.

4. Komisja powołuje pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych.

5. Komisja wykonuje zadania zlecone przez Państwową Komisję Wyborczą i okręgową komisję wyborczą, w tym — jeżeli okręgowa komisja wyborcza tak postanowi — pomocnicze czynności związane ze sprawdzaniem zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wykazów osób popierających listę.

§ 5. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1)  czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2) reprezentuje komisję na zewnątrz;

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji, z zastrzeżeniem § 11, uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji;

5) zleca wykonanie, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

§ 6. Do zadań sekretarza komisji należy:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;

2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;

3) podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz konsulami i kapitanami statków, dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;

4) zapewnianie warunków organizacyjno-technicznych szkoleń obwodowych komisji wyborczych;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.

§ 7. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.

§ 8. 1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i zastępcy przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

§ 9. 1. W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.

2. Na wniosek członka komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków komisji.

§ 10. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) zwięzłą treść wystąpień;

4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.

4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.

§ 11. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół wyników głosowania w rejonie (art. 351 § 3 Kodeksu wyborczego).

§ 12. Uchwały komisji i protokół wyników głosowania w rejonie oraz — stosownie do decyzji przewodniczącego komisji — inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 13. Komisja udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:

1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;

2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela bieżących wyjaśnień do ich pracy;

3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej;

4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.

§ 14. Komisja, w ramach sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem prawa, na obszarze swojej właściwości:

1) rozpatruje skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą;

2) kontroluje przygotowanie do wyborów oraz wykonywanie poszczególnych czynności wyborczych, a w szczególności:

a) właściwe i terminowe sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania oraz sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania, a także wysyłanie pakietów wyborczych wyborcom głosującym korespondencyjnie;

b) rozplakatowanie obwieszczeń o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

c) zapewnienie warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności:

- urządzenie i wyposażenie lokali wyborczych, a także dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zapewnienie środków łączności i transportu,

- dostarczenie kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołów i obwieszczeń wyborczych obwodowym komisjom wyborczym,

- zapewnienie pomocy w przekazywaniu pełnomocnikowi komisji kopii protokołu głosowania w obwodzie.

§ 15. Komisja współdziała w wykonywaniu zadań wyborczych z organami jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), oraz konsulami i kapitanami statków, w szczególności w zakresie:

1) rozplakatowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz ewentualnie innych obwieszczeń okręgowej komisji wyborczej;

2) udzielania pomocy w dostarczeniu protokołu głosowania w obwodzie do rejonowej komisji wyborczej.

§ 16. Komisja rozstrzyga w przedmiocie powołania swojej inspekcji. W razie utworzenia inspekcji komisja określa zakres i sposób wykonywania przez nią zadań komisji z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i kontroli przygotowań do wyborów.

§ 17. 1. Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.

2. Osoby wchodzące w skład inspekcji, jak również inne osoby działające z upoważnienia komisji, są uprawnione do wglądu w dokumentację obwodowych komisji wyborczych, a także dokumentację znajdującą się w organach administracji samorządowej i w podległych im jednostkach oraz do uczestniczenia w posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z ustaleniem wyników głosowania.

3. Sprawozdania z inspekcji przekazywane są niezwłocznie komisji.

§ 18. Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.

§ 19. W wypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

 

Załącznik Nr 3

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

§ 1. Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się do rejonowej komisji wyborczej.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego; w razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie;

2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

3. Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

4. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

1) porządek obrad;

2) imiona i nazwiska uczestników;

3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7. 1. Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.

2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu, dołącza się je jako załączniki do protokołu.

3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 8. Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowej komisji wyborczej, rejonowej komisji wyborczej oraz osobom przez nie upoważnionym.

§ 9. 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.

2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

§ 10. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem bądź kapitanem statku, w szczególności w zakresie:

1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;

2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;

3) przekazania protokołu głosowania w obwodzie do rejonowej komisji wyborczej;

4) przekazania kopii protokołu głosowania w obwodzie pełnomocnikowi, o którym mowa w art. 176 Kodeksu wyborczego, w przypadku komisji, która nie korzystała ze wspomagania informatycznego lub nie miała możliwości transmisji danych liczbowych z protokołu do rejonowej komisji wyborczej;

5) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.

§ 11. Przewodniczący wydaje członkom komisji dokument potwierdzający członkostwo i pełnioną w komisji funkcję. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji przewodniczącego komisji wydaje zastępca przewodniczącego.

§ 12. W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:23-02-2016 15:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk