Zarządzenie Nr 1/2014 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie § 6 ust. 3 statutu Krajowego Biura Wyborczego, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M. P. Nr 23, poz. 253), w związku z art. 170 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, które, zgodnie z przepisami § 5 ust. 2 statutu Krajowego Biura Wyborczego, stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu (M. P. Nr 23, poz. 253), zapewniają obsługę okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wykonują całość zadań delegatur na obszarze, na którym okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych.

§ 2. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, które zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1, zapewniają obsługę rejonowych komisji wyborczych:

1) wykonują na obszarze właściwości miejscowej obsługiwanej rejonowej komisji zadania wymienione w załączniku do zarządzenia;

2) są zobowiązane do wykonywania, na wniosek właściwej okręgowej komisji wyborczej, dodatkowych zadań oraz do zapewnienia wykonywania zadań przez pełnomocników, o których mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Szef Krajowego Biura WYborczego: Kazimierz Wojciech Czaplicki

 

Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 r. 
Szefa Krajowego Biura Wyborczego 
z dnia 10 lutego 2014 r.

Wykaz
zadań delegatur Krajowego Biura Wyborczego
współdziałających w zapewnieniu techniczno-materialnych warunków pracy
okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

1. Zapewnienie warunków wykonywania zadań okręgowych komisji wyborczych, rejonowych komisji wyborczych oraz komisarzy wyborczych w sprawach dotyczących obwodów, obwodowych komisji wyborczych i spisów wyborców z uwzględnieniem:

1) zmian w podziale gminy na obwody głosowania, tworzenia obwodów w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także terminowości rozplakatowania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

2) wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych, ich oznakowania oraz dostosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) powołania obwodowych komisji wyborczych i ewentualnych zmian w ich składach;

4) szkolenia obwodowych komisji wyborczych i dostarczenia im aktów prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej;

5) dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców, formularzy protokołów, obwieszczeń i innych druków oraz pieczęci;

6) sporządzenia spisu wyborców, jego aktualizacji i udostępniania;

7) szkolenia pracowników urzędów gmin i miast w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i sporządzenia spisów wyborców;

8) archiwizacji oraz niszczenia dokumentów wyborczych zdeponowanych przez obwodowe komisje wyborcze u wójtów i burmistrzów (prezydentów miast).

2. Zadania związane z zastosowaniem wspomagania informatycznego okręgowych komisji wyborczych, rejonowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności:

1) dystrybucja licencji dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów kalkulatora wyborczego na poziomie obwodu głosowania i gminy;

2) dystrybucja oprogramowania wspomagającego pracę obwodowych komisji wyborczych;

3) dystrybucja danych o zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach oraz wykazów obwodów głosowania z aktualną liczbą wyborców;

4) przygotowanie oraz przeprowadzenie w gminach szkoleń informatyków odpowiedzialnych za szkolenie i wsparcie techniczne dla operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych;

5) zapewnienie pomocy technicznej wyznaczonym osobom w gminach, w zakresie obsługi oprogramowania obwodowych komisji wyborczych;

6) nadzór nad wprowadzaniem przez gminy do systemu informatycznego:

a) wykazów obwodów głosowania, adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych, informacji o dostosowaniu siedzib obwodowych komisji wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, liczby wyborców, liczby sporządzonych aktów pełnomocnictwa, liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, liczby wyborców skreślonych i dopisanych do spisów wyborców,

b) składów obwodowych komisji wyborczych,

c) wykazu koordynatorów gminnych i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych,

d) potwierdzenia sprawdzenia w rejestrze wyborców danych o kandydatach na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o kandydatach na członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Zapewnienie rozplakatowania obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowej komisji wyborczej.

4. Współpraca z pełnomocnikami upoważnionymi przez rejonowe komisje wyborcze do telefonicznego przyjęcia danych od obwodowych komisji wyborczych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, przy przekazywaniu tych danych Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania, w sposób ustalony przez Państwową Komisję Wyborczą.

5. Wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem protokołów głosowania:

1) z obwodów do pełnomocników rejonowych komisji wyborczych,

2) od pełnomocników do rejonowych komisji wyborczych,

3) z rejonowej komisji wyborczych do okręgowej komisji wyborczej.

6. Przekazywanie gminom środków finansowych na wykonanie wyborczych zadań zleconych i na świadczenia przysługujące członkom obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z preliminarzem wydatków oraz rozliczanie wykorzystania tych środków przez gminy.

7. Finansowanie w granicach określonych preliminarzem własnych wydatków wyborczych związanych z organizacją szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych, plakatowaniem obwieszczeń, transportem kart do głosowania, druków wyborczych oraz finansowania innych wydatków delegatury związanych z wykonywanymi zadaniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

8. Przekazywanie meldunków z zakresu statystyki wyborczej do Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego oraz do delegatury zapewniającej techniczno-materialne warunki pracy okręgowej komisji wyborczej.

9. Delegowanie pracowników delegatur w celu wsparcia delegatury obsługującej okręgową komisję wyborczą na wniosek dyrektora tej delegatury.(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 8:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk