Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2014 r. dotyczące stosowania przepisów Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r.

    PAŃSTWOWA

 KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-903-4/14

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące stosowania przepisów Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego wpływającymi do Komisji, wyjaśnia, że zgodnie z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przy przeprowadzaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w sprawach nieuregulowanych w dziale VI Wybory do Parlamentu Europejskiego mają odpowiednie zastosowanie przepisy działu III Wybory do Sejmu.

W związku z powyższym w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą miały zastosowanie m. in. przepisy:

1) art. 210 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, uprawniony jest do zgłoszenia dalszych list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej wydanego na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony do 40 dnia przed dniem wyborów;

2) art. 211 § 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym na liście kandydatów liczba kandydatów – kobiet i liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów na tej liście.

Komisja ponadto wyjaśnia, że odpowiednie zastosowanie będą miały też przepisy Kodeksu wyborczego:

1) rozdziału 3.  Zgłaszanie kandydatów na posłów (art. 204 § 2 – 7, art. 205 – 209, art. 211 § 1 i 4, art. 212 § 1 – 5, art. 213, art. 214, art. 215 § 1 zdanie drugie in fine, § 2, § 3 zdanie pierwsze i drugie, § 4 i 5, art. 216 – 221, art. 222 § 4 i 5;

2) rozdziału 4.  Karty do głosowania (art. 223 – 226);

3) rozdziału 5.  Sposób głosowania i warunki ważności głosu (art. 227);

4) rozdziału 6.  Ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym (art. 228);

5) rozdziału 8.  Ważność wyborów (art. 241 – 246).

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma zastosowania art. 197 Kodeksu wyborczego, uprawniający komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych do zwolnienia list kandydatów tych komitetów z warunku, o którym mowa w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego (zwolnienia z progu wyborczego).

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 14:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk