Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

  (Monitor Polski z 2014 r. poz. 144)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory:

1) protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 1,

2) protokołu wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 2,

3) protokołu wyników głosowania w okręgu na kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik nr 3,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

 (1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk