Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 129)

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 stycznia 2014 r.

 

w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

2. Pieczęcią rejonowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji, ustaloną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych ( M. P…..).

3. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski(1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk