Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym

Państwowa Komisja Wyborcza

Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym

1. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz art. 150 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.)  - Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie protokołów rejestracji list okręgowych, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych; w dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.

O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych; ich nieobecność nie wstrzymuje losowania; Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list okręgowych.

Termin losowania jednolitych numerów przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. ustala się na dzień 6 maja 2009 r. o godz. 10ºº w Sali Białej w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa, ul. Wiejska 10.

2. Losowanie jednolitych numerów list okręgowych przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji. Z uwagi na fakt, iż wszystkie (10) komitety wyborcze, dla list których numery przyznaje Państwowa Komisja Wyborcza, zarejestrowały swoje listy kandydatów we wszystkich (13) okręgach wyborczych, losowanie przeprowadzone zostanie w jednej tylko kolejności; losowane będą numery od 1 do 10.

Losować będą: zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Jan Kacprzak - numery list oraz członek Komisji sędzia Maria Grzelka - nazwy komitetów wyborczych.

3. Sposób losowania list będzie następujący: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, których listy okręgowe zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi od 1 do 10. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.

Z każdego naczynia, po wymieszaniu pojemników, jedna osoba będzie wyjmowała pojemnik z nazwa komitetu wyborczego, a druga osoba pojemnik z kartką zawierającą liczbę stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego.

Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki odpowiednio nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu. Przewodniczący Komisji poda wylosowane dane do wiadomości obecnych.

4. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach losowania jednolitych numerów list okręgowych zostanie niezwłocznie wysłana do okręgowych komisji wyborczych oraz do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, a także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Warszawa, 4 maja 2009 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk