Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parl

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 czerwca 2009 r.
w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. Nr 22, poz. 391).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.


Załącznik do uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2009 r.

TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. są przekazywane okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem rejonowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

2.  Jeden egzemplarz protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego
Okręg wyborczy nr ...
Obwód głosowania nr .......... 
Rejonowa Komisja Wyborcza w ......................
Nazwa statku .....................................................
Armator ............................................................".

3. Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

4.  Kapitan statku przekazuje armatorowi drugi egzemplarz protokołu głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

5.  W razie braku możliwości przekazania protokołu armatorowi telefaksem kapitan statku przekazuje mu za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołu. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie; w tytule formularza należy wykreślić wyraz „protokół" i wpisać „informacja o wynikach"; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Przekazane uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

6.  Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem rejonowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora rejonowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 4-5.

7. Rejonowa komisja wyborcza właściwa dla siedziby armatora uwzględnia wyniki głosowania przeprowadzonego w obwodach utworzonych na statkach przy ustalaniu wyników głosowania na obszarze, na którym wykonuje swoje zadania.

8.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje rejonową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych.

9.  Otrzymaną kopertę z protokołem i drugi egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je - z wyjątkiem pieczęci komisji - rejonowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. Jeżeli dokumenty te nie zostaną przekazane rejonowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora do czasu jej rozwiązania w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, armator przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która obsługiwała rejonową komisję wyborczą.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk