Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczące postępowania z wykazami podpisów wyborców popierających listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, które nie zostały wykorzystane przy zgłaszaniu list kandydatów

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że okręgowe komisje wyborcze, w ramach zadań związanych z rejestracją list, są obowiązane przyjąć od pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych wykazy podpisów, które nie zostały wykorzystane przy zgłaszaniu listy. Dotyczy to zarówno komitetów, które nie złożyły tych wykazów ponieważ liczba podpisów przedstawionych komisji okręgowej była wystarczająca do zarejestrowania listy, komitetów, które zgłosiły listę na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej wydanego na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.), jak i komitetów, które zbierały podpisy, ale nie dokonały zgłoszenia listy.

Przyjęte od pełnomocników wykazy podpisów (arkusze) należy przeliczyć, a pełnomocnikowi wydać potwierdzenie ich przyjęcia, ze wskazaniem daty ich otrzymania oraz liczby otrzymanych arkuszy. W przypadku gdy wykazy zostały dostarczone Komisji pocztą, potwierdzenie należy przesłać na adres komitetu wyborczego.

Wykazy powinny zostać zapakowane w pakiety, opisane i przekazane dyrektorowi obsługującej komisję delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że wskazane wyżej wykazy należy traktować jako dokumenty z wyborów, zatem dalszy tryb postępowania z nimi określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 150, poz. 1580 i z 2005 r. Nr 181, poz. 1580).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk