Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 20

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

Załącznik do uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. (poz. ...)

ZASADY DRUKOWANIA I PRZECHOWYWANIA KART DO GŁOSOWANIA ORAZ TRYB ICH DOSTARCZENIA OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 r.

I. Zasady ogólne

1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów wykonuje się według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194 oraz z 2009 r. Nr...., poz. ....).

Właściwe okręgowe komisje wyborcze ustalają brzmienie kart do głosowania oraz ich format i zarządzają druk kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Nakład kart do głosowania ustala okręgowa komisja wyborcza, uwzględniając liczbę wyborców w okręgu.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby z ustalonego nakładu kart do głosowania karty w liczbie stanowiącej 5 % uprawnionych do głosowania były rezerwą okręgowej komisji wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obwodów w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze.

Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie wyborców, należy dostarczyć dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także dla obwodów utworzonych za granicą i na statkach.

Niezależnie od wyżej wspomnianych środków organizacyjnych konieczne jest zapewnienie możliwości ewentualnego dodruku kart do głosowania, na wypadek nadzwyczajnych wydarzeń.

2. Każda okręgowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala:

1) harmonogram druku kart do głosowania, uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart w drukarni oraz ostateczne sprawdzenie karty przez wyznaczonych członków okręgowej komisji wyborczej;

2) sposób zabezpieczenia kart do głosowania w procesie druku oraz ich przechowywania w drukarni;

3) terminy i sposób dostarczenia kart z drukarni rejonowym komisjom wyborczym przez wykonawcę.

3. Każda rejonowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala:

1) miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia kart do głosowania do czasu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym;

2) termin i sposób dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym wraz z innymi materiałami wyborczymi;

3) sposób zabezpieczenia rezerwy kart do głosowania i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

Karty do głosowania powinny być wydrukowane i przygotowane do rozprowadzenia nie później niż do dnia 5 czerwca 2009 r. Zlecenia druku kart i wyboru wykonawcy w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) dokonuje dyrektor delegatury obsługującej okręgową komisję wyborczą.

Karty do głosowania należy wydrukować na papierze offsetowym o gramaturze 70-80 g/m2.

II. Ustalenie brzmienia i zarządzenie druku kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Brzmienie karty do głosowania, zgodnie z wzorem określonym w § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r., okręgowa komisja wyborcza ustala na podstawie protokołów rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Porządek umieszczenia list na karcie do głosowania ustala się w kolejności numerów nadanych zarejestrowanym listom, podając numer listy i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę, oraz nazwiska i imiona kandydatów według protokołu rejestracji listy. Skrót nazwy, o którym mowa w art. 144 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 64 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, przyjęty w protokole rejestracji listy na wniosek pełnomocnika, umieszcza się po numerze listy zamiast pełnej nazwy komitetu wyborczego. Na liście drukuje się wyłącznie nazwiska i imiona kandydatów (bez nazwy partii lub organizacji, które ich popierają) w kolejności wymienionej w protokole rejestracji listy. Po ustaleniu kolejności i brzmienia wszystkich okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego na karcie do głosowania okręgowa komisja wyborcza ustala format i nakład kart do głosowania.

Ustalone brzmienie karty do głosowania, ze wskazaniem układu graficznego i formatu, okręgowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w celu zlecenia druku kart. Przekazanie ww. dokumentów, opatrzonych pieczęcią okręgowej komisji wyborczej, traktuje się jako zarządzenie druku kart.

III. Druk kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

1. Przygotowaną do druku kartę do głosowania dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazuje do właściwego zakładu poligraficznego, wskazując uzgodniony z okręgową komisją wyborczą ogólny nakład kart do głosowania wraz z zestawieniem liczby kart przypadających poszczególnym gminom (miastom) i poszczególnym obwodom głosowania należącym do właściwości poszczególnych rejonowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym.

2. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

W związku z tym wprowadza się następujące zasady kontroli druku kart:

1) korektę składu karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (brzmienia karty, układu graficznego i formatu) w drukarni prowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pracownicy z zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni, zatrzymując po 1 egz. odbitki karty. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, ustalonego przez okręgową komisję wyborczą;

2) ostatecznej kontroli jakości składu karty do głosowania dokonują wyznaczeni - w liczbie nie mniejszej niż dwóch - członkowie okręgowej komisji wyborczej, którzy zatwierdzają pisemnie kartę do druku i informują dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, iż można uruchomić druk pełnego nakładu kart.

IV. Pakowanie kart do głosowania

Wydrukowane karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego należy zapakować w następujący sposób:

1) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według rejonów i obwodów głosowania;

2) na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

„Wybory do Parlamentu Europejskiego 
Okręg wyborczy nr ....., 
......................................................................,
                (siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
Obwód głosowania nr ......
w .................................................................,
gmina ..........................................................,
(Rejonowa Komisja Wyborcza
w ................................................................)
                            (siedziba)
Liczba kart do głosowania ..........................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić: czy karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczą właściwego okręgu wyborczego, czy nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem itp.;

3) rezerwę nakładu kart do głosowania należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te powinny być odpowiednio oznakowane, np.:

„Rezerwa kart do głosowania
Wybory do Parlamentu Europejskiego 
Okręg wyborczy nr ......,
...................................................................,
                (siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)
(Rejonowa Komisja Wyborcza
w ................................................................),
                         (siedziba)
gmina.............................................,
Liczba kart do głosowania ........................".

Rezerwę kart do głosowania zabezpiecza wójt lub burmistrz (prezydent miasta) stosownie do poleceń właściwej rejonowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie i na polecenie właściwej rejonowej komisji wyborczej.

Rejonowa komisja wyborcza ustala z właściwym wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), odpowiednio do lokalnych warunków, sposób przechowywania rezerwy kart do głosowania oraz ich dostarczania, w miarę potrzeby, do lokali wyborczych uwzględniając w szczególności:

- miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia rezerwy kart (zaleca się, aby w miarę możliwości rezerwa kart była zmagazynowana w urzędach miast i gmin);

- wskazanie osób dyżurujących w urzędzie gminy lub miasta odpowiedzialnych za wydanie rezerwy kart do głosowania oraz sposób komunikowania się z nimi;

- środki transportu rezerwy kart w liczbie zapewniającej możliwość szybkiego dostarczenia kart do lokali wyborczych umiejscowionych w różnych częściach gminy.

V. Przechowywanie i zabezpieczenie kart do głosowania

1. Wydrukowane i przygotowane do przekazania karty do głosowania należy przechować w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

2. Zapakowane karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w dniu 6 czerwca 2009 r., tj. w przeddzień wyborów, i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.

VI. Postępowanie w przypadku zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

W razie dokonania przez okręgową komisję wyborczą - po zarządzeniu druku kart do głosowania - zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (tj. skreślenia kandydata z listy, uzupełnienia listy lub unieważnienia rejestracji listy), dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zlecił druk poprzednich kart do głosowania, zleca, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, wykonanie obwieszczenia okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 103 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Obwieszczenia te należy przekazać do wywieszenia w lokalach wyborczych za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego obsługujących właściwe rejonowe komisje wyborcze na obszarze okręgu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk