Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 4, o liczbie potrzebnych kart do głosowania.

§ 2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych, o ile to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez komisję, o której mowa w § 1.

§ 3.

1. Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 4, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194 i z 2009 r. Nr   , poz.   ).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w miejscu przeznaczonym na pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4.

Jeżeli sporządzenie karty do głosowania według wzoru, o którym mowa w § 3, nie jest możliwe, konsul sporządza kartę do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 17, poz. 289 i z 2009 r. Nr  , poz.  ).

§ 5.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (M. P. Nr    , poz.    ).

§ 7.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. (M. P. Nr 18, poz. 314).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk