Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Warszawa, dnia 30 marca 2009 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-23/09

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego 
lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego wyjaśnia, co następuje.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) nie normuje sprawy przeprowadzenia w jednym terminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rad gmin. Z przepisów tej ustawy nie wynika zatem prawne wyłączenie takiej możliwości. Jednakże przy zarządzaniu referendum lokalnego, bądź wyborów uzupełniających na dzień, w którym będą przeprowadzane wybory do Parlamentu Europejskiego należy mieć na uwadze komplikacje merytoryczne i organizacyjne z tym związane. Przeprowadzenie referendum lub wyborów uzupełniających wymagałoby mianowicie zachowania procedury określonej odpowiednio w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.), a w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego - w ustawie - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Oznacza to w szczególności, że: głosowanie nie mogłoby odbywać się w tych samych lokalach wyborczych, co głosowanie do Parlamentu Europejskiego; różne byłyby też godziny głosowania: w wyborach do Parlamentu Europejskiego od godz. 8.00 do 22.00, zaś w referendum oraz wyborach uzupełniających od godz. 06.00 do 20.00; głosowanie przeprowadzałyby inne komisje, dla potrzeb referendum oraz wyborów uzupełniających należałoby sporządzić odrębne spisy osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Na władzach gminy (miasta) ciążyłby zatem obowiązek przygotowania i wyposażenia podwójnej liczby lokali głosowania, co mogłoby sprowadzać zagrożenie niezapewnienia należytych warunków działania wszystkim obwodowym komisjom. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa także, że przeprowadzenie referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających w tym samym dniu co wybory do Parlamentu Europejskiego wiązać się może z problemami w skompletowaniu składów obwodowych komisji, które muszą być odrębne dla wyborów i dla referendum.

Należy zatem podkreślić, że w przypadku zarządzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających na dzień, w którym odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych wyborów oraz referendum muszą być wykonywane niezależnie od siebie.

Mając na uwadze przytoczone argumenty Państwowa Komisja Wyborcza wyraża pogląd, iż referenda lokalne jak i wybory uzupełniające do rad gmin nie powinny być przeprowadzane w tym samym dniu, co wybory do Parlamentu Europejskiego. Komisja dostrzega nadto niedogodności dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wynikające z równoczesnego prowadzenia kampanii w dwóch tak różnych sprawach.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:48
    Wprowadził:Bartosz Goździk