Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r.

WYTYCZNE DLA REJONOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2009 R.


1. Obwodowe komisje wyborcze przekażą Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami "odmowa podpisu".

3. Rejonowe komisje wyborcze obowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i zasady przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej "danymi".

4. Obwodowe komisje wyborcze przekażą dane dwukrotnie - według stanu na godzinę 12.00 oraz na godzinę 18.00, zwane dalej "godzinami sprawozdawczymi".

5. Obwodowe komisje wyborcze przekażą dane właściwym rejonowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez rejonową komisję wyborczą, zwanych dalej "pełnomocnikami", upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych.

6. Rejonowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym.

7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

1) wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

a) numeru obwodu głosowania,
b) adresu siedziby komisji obwodowej (adres lokalu wyborczego),
c) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,
d) numeru telefonu;

2) imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu i adres;

3) numer telefonu do rejonowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, nie do przekazania danych;

4) wskazanie godziny, do której przyjmowane są dane przez pełnomocników (do godz. 12.30 oraz 18.30);

5) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej pełnomocnikowi;

6) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować telefonu.

8. Do godziny 11.00 w dniu wyborów pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, celowe jest przekazanie informacji o ich numerach pełnomocnikowi, co może ułatwić późniejsze przekazanie danych (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rejonową komisję wyborczą.

9. Pełnomocnik powinien przygotować arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania.

10. Pełnomocnik powinien być wyposażony w kalkulator w celu ułatwienia sumowania otrzymanych danych.

11. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

12. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje obwodowe ustalają dane i przekazują je właściwemu pełnomocnikowi.

13. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać:

1) numer obwodu głosowania;

2) adres siedziby komisji obwodowej (adres lokalu wyborczego);

3) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

4) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: "liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

5) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: "liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

14. Pełnomocnik, przyjmując dane, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania pełnomocnik podpisuje arkusz z wpisanymi danymi z obwodów i przekazuje rejonowej komisji wyborczej w określonym przez nią terminie.

15. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej dane rejonowa komisja wyborcza może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt 13 ppkt 1-3 (np. adres komisji, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją obwodową, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przekazanych danych.

16. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 12.30 oraz 18.30). Jeśli w tym czasie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

17. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 12.40 oraz 18.40, pełnomocnik dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodu, z którego ich nie otrzymał.

18. Pełnomocnik dwukrotnie dodaje otrzymane z obwodów dane o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wyborcach, którym wydano karty do głosowania. Otrzymanie takich samych liczb po dwukrotnym dodawaniu jest warunkiem przekazania zbiorczych danych rejonowej komisji wyborczej.

19. Przekazanie danych do rejonowej komisji wyborczej następuje na wskazany numer telefonu i zawiera w swojej treści:

1) nazwę gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) sumę liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy - w formie jak w pkt 13 ppkt 4;

4) sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania, w obwodach wchodzących w skład grupy - w formie jak w pkt 13 ppkt 5;

5) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib komisji obwodowych, które nie przekazały danych.

20. Przy przyjmowaniu danych przez rejonową komisję wyborczą pełnomocników należy przypisać do określonych numerów telefonów przeznaczonych do przyjmowania danych, przy założeniu że pod jednym numerem odbierane są dane od 10-15 pełnomocników.

21. Osoby przyjmujące dane w siedzibie rejonowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych, a także kopie informacji przekazanych właściwym grupom komisji, o których mowa w pkt 7.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do rejonowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 12.50 oraz 18.50. Jeśli w tym terminie rejonowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników, powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych od pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 12.55 oraz 18.55, rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych z pominięciem danych od tych pełnomocników, od których tych danych nie otrzymała.

24. Rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych na obszarze swojej właściwości i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o 13.00 i 19.00.

25. Rejonowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane nie zostały uzyskane.

26. Rejonowa komisja dane, o których mowa w pkt 25 , przekazuje również do właściwej okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk