Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. powołuje się:

1) okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1 - 13 do uchwały,

2) rejonowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 14 - 52 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:23
    Wprowadził:Bartosz Goździk