• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejski
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolit
  Wystąpienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2009 r. do Przewodniczących Rad Gmin i Rad Miejskich, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast
 • National Electoral Commission's Information on entering in the register of voters citizens of the European Union, who are not citizens of Poland, willing to participate in elections to the European Parliament on the territory of the Republic of Poland
  The Act of 12th April 2001 on elections to the Sejm of the Republic of Poland and to the Senate of the Republic of Poland