Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 115 ust. 7, art. 121 ust. 7 i art. 123 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1,

2) wzór protokołu wyników głosowania w rejonie, stanowiący załącznik nr 2,

3) wzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 16, poz. 276).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk