Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolit

Warszawa, dnia 16 lutego 2009 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy:

  •              najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;
  •              nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami;
  •             zgodnie z prawem, stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej;
  •             zostali ujęci w stałym rejestrze wyborców.

2.        Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

  •             Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dniapo zarządzeniu wyborów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  •             We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy i adres zameldowania wyborcy na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
  •             Do wniosku dołącza się:

·      kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

·      pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

o         swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o        nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

o        oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o        oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego;

o        numer i datę wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz nazwę organu, który wydał zaświadczenie. W przypadku, gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, lecz posiada inny ważny dokument poświadczający zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas podaje nazwę dokumentu oraz numer i datę jego wydania oraz nazwę organu, który wydał dokument.

Dokumenty wymagane od obywatela Unii Europejskiej niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.        Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku (załącznik) są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://www.kbw.gov.pl/.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk