Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 kwietnia 2004 r.
w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

  1)   sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów;
  2)   powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju;
  3)   wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. 1. Do spisu wyborców, o którym mowa w § 1 pkt 1, kapitan statku, zwany dalej "kapitanem", wpisuje wyborców, którzy złożyli wnioski spełniające warunki określone w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Spis wyborców dzieli się na część A i część B.

4. Część A spisu wyborców obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi.

5. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi wpisanych do rejestru wyborców w gminach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Na statku, na którym nie przebywają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, części B spisu wyborców nie sporządza się.

§ 3. 1. Spis wyborców w części A i części B sporządza się na formularzach, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce "adres zamieszkania" wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców wypełnia się dwustronnie.

3. W razie sporządzania formularza spisu wyborców w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ spisu wyborców odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze;
2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 5. Kapitan, za pośrednictwem armatora, powiadamia niezwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy o wpisaniu go do spisu wyborców lub o jego skreśleniu ze spisu wyborców.

§ 6. Kapitan podpisuje każdy arkusz spisu wyborców i opatruje go swoją pieczęcią.

§ 7. 1. O sporządzeniu spisu wyborców kapitan powiadamia wyborców.

2. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, sporządzony według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. Na żądanie wyborcy umieszczonego w spisie wyborców, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, kapitan wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, zamieszczając w rubryce spisu "uwagi" adnotację "zaświadczenie".

3. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę pisemnie upoważnioną, pod warunkiem podania w upoważnieniu swojego numeru PESEL albo numeru paszportu lub nazwy i numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.

§ 9. 1. Spis wyborców kapitan przekazuje w jednym egzemplarzu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów.

2. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania go przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie osoby uprawnionej do udziału w wyborach na dodatkowym arkuszu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.

4. Przepisy § 3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców, a przed dniem głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez kapitana;
2) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji;
2) umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu;
3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, w rubryce spisu wyborców "uwagi" umieszcza się odpowiednią adnotację "reklamacja" lub "omyłka".

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk