Uchwała Państwowej Komsisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 


  1. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie wydrukowanych w kraju kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ani wydrukowanie tych kart za granicą i na polskich statkach według wzoru określonego w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194), konsul lub kapitan statku sporządza karty do głosowania w następujący sposób:

 1) karta do głosowania drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list okręgowych;
2) karta do głosowania składa się z odpowiedniej liczby trwale połączonych stron, o formacie A-4, zadrukowanych jednostronnie;
3) każda strona w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku — oznaczeniem „Str. ....” /(numer);
4) pośrodku pierwszej strony, w górnej jej części, umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu ... Strony od 1 do ........”;
5) listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnie pionowej, podając numer listy i oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego; na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata; listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole;
6) na każdej stronie karty do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie umieszcza się odcisk pieczęci konsula bądź kapitana statku; miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się wyłącznie na pierwszej stronie karty do głosowania w jej lewej dolnej części.

 

    2.   Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk