Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjn

Warszawa, dnia 10 marca 2009 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-902-1/09

 

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych - komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 49 ust. 3, art. 50 ust. 6 i art. 51 ust. 4 w związku z art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) do dnia 20kwietnia 2009 r., w godzinach urzędowania tj. do godz. 16.15 (art. 171 ust. 3) Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie:

1)            zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia (listy) kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego od organu partii politycznej, upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 49 ust. 2);

2)            zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego od pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 50 ust. 6);

3)            zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców (art. 51 ust.4).

Zawiadomienia można składać do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 171 ust. 1).

Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu, że zawiadomienie, o którym mowa w art. 49 ust. 2, lub art. 50 ust. 6, albo w art. 51 ust. 4, spełnia warunki określone w ustawie, w terminie 3 dni podejmie, na podstawie art. 54 ust. 1 Ordynacji wyborczej, uchwałę o przyjęciu zawiadomienia i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi wyborczemu.

Zgodnie z art. 55 Ordynacji wyborczej przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej. Odpowiednio, okręgowa komisja wyborcza nie może dokonać rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przed stwierdzeniem, że zgłoszenie pochodzi od komitetu wyborczego, który uzyskał potwierdzenie (uchwałę) Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia.

 

I.      Zawiadomienie organu partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, zgodnie z art. 49 Ordynacji wyborczej, powinno zawierać:

1)            oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia;

2)            nazwę komitetu wyborczego partii zgodną z art. 52 ust. 1 Ordynacji wyborczej, czyli złożoną z wyrazów „komitet wyborczy" oraz nazwy partii politycznej; w nazwie komitetu wyborczego może być również zawarty skrót nazwy tej partii;

3)            skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);

4)            adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej;

5)            wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;

6)            informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:

a)   imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 84 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,

b)  imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 84 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane byłoby podanie, wyłącznie na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, numerów telefonów i faksów obu pełnomocników.

Do zawiadomienia załącza się:

1)            uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych stwierdzający aktualny stan wpisu do tej ewidencji;

2)            wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;

3)            oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego;

4)            oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 84 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawniona do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

Pomocnicze wzory dokumentów składanych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z zawiadomieniem dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczejhttp://www.pkw.gov.pl/.

II.   Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, zgodnie z art. 50 Ordynacji wyborczej, powinno zawierać:

1)            nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2)            nazwę koalicyjnego komitetu wyborczego, która zgodnie z art. 52 ust. 2 Ordynacji wyborczej powinna zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy" i nazwę koalicji wyborczej. Zgodnie z art. 53 ust. 2 Ordynacji wyborczej nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego musi odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw zgłoszonych komitetów wyborczych;

3)            skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy); skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego musi spełniać wskazane wyżej wymogi art. 53 ust. 2 Ordynacji wyborczej;

4)            adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego;

5)            wskazanie numerów ewidencyjnych, pod którymi partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej są wpisane do ewidencji partii politycznych;

6)            imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika wyborczego komitetu uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 84 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu;

7)            imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 84 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane byłoby podanie, wyłącznie na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, numerów telefonów i faksów obu pełnomocników.

Do zawiadomienia załącza się:

1)            umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej oraz o utworzeniu przez organy partii politycznych tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania tych partii na zewnątrz, koalicyjnego komitetu wyborczego w składzie co najmniej 10 osób ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL.

Umowa koalicyjna powinna zawierać postanowienia dotyczące:

                                        -     proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii; brak postanowień w tym zakresie spowoduje obowiązek przekazania nadwyżki na rzecz instytucji charytatywnej (art. 90 ust. 2),

                                      -     proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji;brak postanowień w tym zakresie spowoduje wypłatę dotacji podmiotowej, w równych częściach, każdej partii wchodzącej w skład koalicji (art. 100 ust. 4).

Z art. 50 ust. 3 Ordynacji wyborczej wynika, że umowa o zawiązaniu koalicji wyborczej może być zawarta w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów; tj. do dnia 20 kwietnia 2009 r.

2)            uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych, dotyczące wszystkich partii politycznych tworzących koalicję wyborczą stwierdzające aktualny stan wpisu do tej ewidencji;

3)            wyciągi ze statutów wszystkich partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, który organ partii jest upoważniony do reprezentowania partii na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;

4)            dokument wystawiony przez koalicyjny komitet wyborczy, z którego wynika powołanie wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego;

5)            oświadczenie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego;

6)            oświadczenie pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 84 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej.

Pomocnicze wzory dokumentów składanych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z zawiadomieniem dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczejhttp://www.pkw.gov.pl/.

III.    Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zgodnie z art. 51 Ordynacji wyborczej, powinno zawierać:

1)            nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego, komitetu wyborczego który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2)            nazwę komitetu wyborczego, która zgodnie z art. 52 ust. 3 Ordynacji wyborczej obok wyrazów „komitet wyborczy wyborców" powinna zawierać określenie odróżniające komitet od innych komitetów, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2 i 3, czyli różniące się wyraźnie od nazw i skrótów nazw zarejestrowanych partii politycznych, organizacji społecznych oraz wcześniej zgłoszonych komitetów wyborczych;

3)            skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy); skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi spełniać wskazane wyżej wymogi art. 53 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej;

4)            adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;

5)            imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, powołanego przez komitet ze swego składu, uprawnionego z zastrzeżeniem art. 84 Ordynacji wyborczej, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego wyborców;

6)            imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców powołanego przez komitet ze swego składu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 84 ust. 1 Ordynacji wyborczej, za gospodarkę finansową komitetu.

Do zawiadomienia załącza się:

1)            oświadczenie co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (zawierające wskazanie nazwy komitetu) z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL oraz podpisane przez te osoby. Z oświadczenia tego lub z innego dokumentu wystawionego przez komitet wyborczy powinno wynikać powołanie ze składu komitetu wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego (art. 51 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 1 Ordynacji wyborczej);

2)            wykaz co najmniej 1000 obywateli, mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka każdej strony wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego nazwą, utworzonego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania, a więc nie tylko wyborcy z okręgu, w którym komitet wyborczy zamierza zgłosić listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie, pod rygorem odrzucenia poparcia, winien obejmować pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, a w budynkach wielorodzinnych także numer lokalu. W miejscowościach, w których nie ma ulic należy podać nazwę miejscowości i numer budynku;

3)            oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego;

4)            oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 84 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej;

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane byłoby podanie, wyłącznie na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, numerów telefonów i faksów obu pełnomocników.

Pomocnicze wzory dokumentów składanych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z zawiadomieniem dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczejhttp://www.pkw.gov.pl/.

IV.     Informacje ogólne

1.        Z art. 50 ust. 1 Ordynacji wyborczej wynika, że partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej.

2.        Zgodnie z art. 58 ust. 3 Ordynacji wyborczej komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu.

Oznacza to, że rozwiązanie koalicyjnego komitetu wyborczego, po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 50 ust. 6, wymaga wspólnego oświadczenia woli wszystkich podmiotów, które utworzyły koalicję wyborczą. Natomiast jednostronne oświadczenie uczestnika koalicji o wystąpieniu z koalicji nie rodzi skutków prawnych dla bytu tego komitetu koalicyjnego.

Również po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (art. 51 ust. 4), rozwiązanie komitetu możliwe jest tylko przez wspólne oświadczenie złożone przez osoby, które go utworzyły.

3.        Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowień o przyjęciu  zawiadomień, o których mowa w art. 54 ust. 1, nie są dopuszczalne zmiany:

1)            nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy;

2)            składu koalicji wyborczej;

3)            składu grupy obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;

4)            postanowień umowy koalicyjnej dotyczących:

                                -          proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii,

                                -          proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji.

4.        Przyjmowanie i wstępne sprawdzanie zawiadomień, o których mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 i art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej dokonywane będzie przez sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej - Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub osoby przez niego upoważnione, w czasie godzin urzędowania Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli pełnomocnik wyborczy doręczy zawiadomienie osobiście. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe wymienione odpowiednio w pkt. I, II i III niniejszej informacji oraz  czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki.

Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

5.        W odniesieniu do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców przyjmujący zawiadomienie poinformuje pełnomocnika wyborczego, że wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

Badanie wykazu co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców będzie podjęte w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli byłoby to niemożliwe - w następnym dniu roboczym.

Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Zgodnie z art. 51 ust. 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W takim wypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało osiągnięte.

Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 51 ust. 6 pkt 3 Ordynacji wyborczej, w szczególności, czy:

1)            z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;

2)            imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3)            adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest wymagane. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania" popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;

4)            podany został numer ewidencyjny PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5)            według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;

6)            obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznaczy podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.

Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ..............., podpisów prawidłowych ..............., podpisów wadliwych ..............., w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............". W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przekładane do aprobaty osobie nadzorującej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

6.        Po stwierdzeniu, że zawiadomienie komitetu wyborczego spełnia warunki ustawowe, Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 54 ust. 1 Ordynacji wyborczej, w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia, wyda postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia.

Na podstawie art. 57 Ordynacji wyborczej informację o przyjęciu zawiadomień Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi w „Monitorze Polskim" oraz poda w Biuletynie Informacji Publicznej (www.pkw.gov.pl) do wiadomości publicznej. W ogłoszonej informacji zostaną zawarte następujące dane:

1)            nazwa komitetu wyborczego i skrót nazwy;

2)            siedziba komitetu wyborczego;

3)            imiona i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;

4)            w odniesieniu do koalicyjnych komitetów wyborczych - nazwy partii tworzących koalicję.

Jeżeli w zawiadomieniu zostaną stwierdzone wady Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 54 ust. 2 Ordynacji wyborczej, w terminie 3 dni od daty doręczenia jej zawiadomienia, wezwie pełnomocnika wyborczego komitetu do usunięcia tych wad, wyznaczając na to termin 5 dni.

W przypadku nieusunięcia wad Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały (art. 54 ust. 3).

W odniesieniu do dokumentów obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w których wymagane jest podanie numeru ewidencyjnego PESEL należy podać numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art. 172).

__ . __

 

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje, do stosownego wykorzystania, pomocniczo wzory dokumentów związanych z   zawiadomieniami dot. utworzonych komitetów wyborczych.

                                                                                     Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Jan Kacprzak

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:56
    Wprowadził:Bartosz Goździk