Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wó

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) , art. 7 ust. 2 ustawy z dnia  15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn.zm.2))  Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

2. Informację sporządza się:

1) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców – według załącznika nr 1,
2) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców – według załącznika nr 2,
3) w miastach na prawach powiatu – według załącznika nr 3,
4) dla miasta stołecznego Warszawy – według załącznika nr 4,
5) w gminach i miastach, w których, odbędzie się ponowne głosowanie na kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta- według załącznika nr 5.

3. W przypadku obsadzenia mandatów radnych bez głosowania lub nieprzeprowadzania wyborów w okręgu na skutek niezarejestrowania żadnej listy kandydatów, a także w przypadku niezarejestrowania żadnego kandydata na wójta i nieprzeprowadzania w związku z tym wyborów bezpośrednich, odpowiednie części z wzorów informacji należy pominąć lub przekreślić.

4. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk