Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy or

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 22 ust 3, art. 51 ust 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)), zwanej dalej Ordynacją wyborczą, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez komisarzy wyborczych,

2) warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez terytorialne komisje wyborcze zwane dalej TKW, w szczególności przy rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów,

3) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe komisje wyborcze, zwane dalej OKW, z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie,

4) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych,

5) sposób i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez TKW, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych w wyborach do rad oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

§ 2.

1. Warunkiem wykorzystania techniki elektronicznej, odpowiednio przez OKW i TKW, przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów, jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (systemu informatycznego), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

2) zapewnienie sprzętu komputerowego spełniającego ― stosownie do zakresu działania komisji ― wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do uchwały,

3) zapewnienie obsługi systemu informatycznego TKW w drodze powołania przez komisję na wniosek zapewniającego obsługę administracyjną marszałka województwa lub starosty bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

a) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej TKW ― w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

b) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej TKW oraz operatorów wprowadzania danych – w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego,

oraz

c) umożliwienie dostępu do sieci Internet,

4) zapewnienie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy przez powołanie :

a) koordynatora gminnego, przy czym dopuszczalne jest pełnienie tej funkcji przez pełnomocnika TKW w przypadku gminy liczącej do 20 tysięcy mieszkańców,

b) operatorów systemów informatycznych OKW.

2. Komisarz wyborczy eksploatuje system informatyczny przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1–2 oraz zapewnieniu jego obsługi poprzez powołanie pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, koordynatora oraz operatorów systemu informatycznego. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej komisarza wyborczego określa załącznik nr 2 do uchwały. Zadania koordynatora komisarza wyborczego określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b, określają załączniki nr 4-7 do uchwały. Zadania operatora wprowadzania danych określa pełnomocnik ds. obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Zadania koordynatora gminnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, określa załącznik nr 8 do uchwały.

5. Zadania operatora systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 3

1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego, przeznaczonego dla Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych,

2) systemu obsługi TKW z własnym dostępem do systemu centralnego,

3) systemu obsługi OKW, pracującego autonomicznie bądź z dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na radnych oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

2) wspomaganie sporządzenia obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach oraz druku kart do głosowania,

3) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o składach komisji wyborczych,

4) wprowadzanie, przechowywanie i aktualizację danych o okręgach wyborczych i o obwodach głosowania, wraz z określeniem liczby wyborców,

5) zasilenie systemu informatycznego OKW w dane, umożliwiające wprowadzenie ustalonych wyników głosowania w obwodzie,

6) wprowadzenie liczby kart do głosowania wydanych wyborcom w dniu głosowania oraz przekazanie tych danych do systemu centralnego w trybie oddzielnych przepisów,

7) wprowadzenie danych o wynikach głosowania w obwodzie, weryfikację ich pod względem poprawności arytmetycznej, sporządzenie protokołów głosowania, a po ich zaakceptowaniu przez OKW ― wykonanie kopii tych danych na nośniku elektronicznym oraz przekazanie wyników głosowania do systemu centralnego,

8) wprowadzenie przez TKW do systemu wyników głosowania ustalonych przez OKW niekorzystające ze wsparcia informatycznego oraz sprawdzenie ich poprawności,

9) ustalenie przez właściwe TKW wyników głosowania i wyników wyborów,

10) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do protokolarnego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez TKW,

11) przekazanie przez TKW ustalonych wyników głosowania i wyników wyborów do systemu centralnego,

12) sporządzenie przez komisarza wyborczego wykonującego czynności ogólnowojewódzkie komunikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa w pierwszym głosowaniu oraz obwieszczenia: o wynikach wyborów do rad i o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa,

13) sporządzenie przez właściwego komisarza wyborczego wyciągów, o których mowa w art. 183 Ordynacji wyborczej,

14) weryfikację zgodności danych zawartych w systemie z danymi zawartymi w przekazanych protokołach wyników głosowania i wyników wyborów,

15) sporządzanie wydruków kontrolnych danych przechowywanych w systemie informatycznym.

3. System informatyczny umożliwia kontrolę poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania.

4. System informatyczny umożliwia komisarzowi wyborczemu nadzór nad poprawnością ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez komisje wyborcze z obszaru jego właściwości terytorialnej.

§ 4.

1.  Przesyłanie przez OKW lub TKW danych o wynikach głosowania oraz przesyłanie przez TKW danych zbiorczych wynikach głosowania i wynikach wyborów do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami, odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeństwa i autentyczności oraz zgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

2. W przypadku OKW nie posiadających dostępu do sieci Internet przekazywanie danych odbywa się na nośnikach informacji.

§ 5.

1. Obsługę systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów oraz dyrektorów delegatur.

2. Obsługę systemu informatycznego TKW zapewnia, stosownie do właściwości, marszałek województwa, starosta bądź wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3. Obsługę systemu informatycznego dla OKW zapewnia, w ramach zadań zleconych gminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Obsługę systemu informatycznego, o której mowa w ust. 1-3, właściwe organy zapewniają w trybie i na zasadach określonych w art. 23 Ordynacji wyborczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk