Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. War

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się dla wyborów do rad powiatów wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dla wyborów do sejmików województw wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dla wyborów do Rady miasta stołecznego Warszawy wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dla wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wzór protokołu głosowania w obwodzie, w sytuacji o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

W wyborach do rad miast na prawach powiatów stosuje się odpowiednio wzór protokołu głosowania określony w § 2.

§ 12.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk