Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze koloru różowego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie lub mieście. Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4 lub większego, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.

3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest (odpowiednio) oznaczeniem „Wybory ........................................................ oraz nazwą gminy lub miasta, a pośrodku, w górnej części karty umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu .................”, a poniżej - „Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta”.

4. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych.

5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, a po lewej stronie – oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

6. Wzory kart do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta stanowią załączniki nr 1 i 2.

7. W wypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, karta do głosowania ma format A-6, a z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz „TAK” i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz „NIE” i odpowiednią kratkę. Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

8. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 3.

9. W ponownym głosowaniu karta do głosowania drukowana jest na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku umieszczony jest napis „Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ....................................”. Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

10. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 4.

§ 2.

Karta do głosowania w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wykonywana jest według zasad określonych w § 1 i drukowana na papierze koloru różowego w formacie A-6.

§ 3.

Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P, z 2002 r. Nr 45, poz. 677 i Nr 52, poz. 734, z 2004 r. Nr 26, poz. 449 i Nr 45, poz. 782) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk