Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzonych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzo

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzonych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na  wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

1) wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów w przypadku ponownego głosowania, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4) wzór zaświadczenia o wyborze wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały

§ 2.

W przypadku ponownego głosowania na jednego kandydata stosuje się odpowiednio wzór protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 3.

Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 675) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 146, poz. 1055

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk