Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborac

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 września 2006 r.
w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw:

1) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej) zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednej gminie do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk