Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2007 r. związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2007 r.

      PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-062-4/07

           Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., który uznał za sprzeczne z Konstytucją art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta dające podstawę do wygaśnięcia mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wskutek niezłożenia w terminie oświadczeń lub informacji wymienionych w tych przepisach, widzi prawną możliwość wstrzymania biegu czynności w zarządzonych już z tych powodów wyborach przedterminowych wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz wyborach uzupełniających do rad gmin w gminach liczących do 20.000 mieszkańców.

Za uchyleniem przez właściwe organy wydanych już przez siebie odpowiednich aktów prawnych zarządzających wybory (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz zarządzenie Wojewody) i zaniechaniem wydawania takich aktów w przedmiotowych sprawach przemawiają, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, następujące względy:

prawne – uznanie przepisów będących podstawą do zarządzenia wyborów za niezgodne z Konstytucją, a zatem utrata mocy ich obowiązywania z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego;

społeczne – niecelowość kontynuowania procedury wyborczej wobec ustaleń prawnych Trybunału Konstytucyjnego;

ekonomiczne – ograniczenie wydatków pochodzących z budżetu Państwa.

Państwowa Komisja Wyborcza jest świadoma, iż przedstawione wyżej zagadnienie nie wyczerpuje oczywiście całości sprawy; dalszym bowiem krokiem, po wstrzymaniu biegu kalendarza wyborczego, muszą być działania zmierzające do uchylenia odpowiednio uchwał właściwych rad stwierdzających wygaśnięcie mandatu lub zarządzeń zastępczych wojewody.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk