Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2006 r. do Komisarzy Wyborczych oraz Dyrektorów Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w sprawie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego

Warszawa, dnia 20 grudnia 2006 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-385/06

Państwowa Komisja Wyborcza, mając na uwadze powinność organów wyborczych sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i przeciwstawiania się, w związku z tym, negatywnym zjawiskom występującym przy czynnościach wyborczych, zwraca się o dokonanie wnikliwej analizy i oceny wszystkich ujawnionych w ostatnio przeprowadzonych wyborach samorządowych przypadków naruszeń prawa przez podmioty uczestniczące w tych wyborach.

W szczególności, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, ocenie takiej powinny być poddane przypadki:

- niedopełnienia obowiązków lub nienależytego ich wykonania przez członków właściwych terytorialnych komisji wyborczych przy ustaleniu treści kart do głosowania i kontroli ich druku, co niejednokrotnie powodowało konieczność ponownego wydrukowania kart w dniu wyborów, a tym samym wiązało się z przerwaniem głosowania;

- próby przystąpienia przez członków komisji wyborczych do wykonywania czynności wyborczych lub ich wykonywania w stanie nietrzeźwości, potwierdzonym stosownym badaniem;

- złożenia przez kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oświadczeń o posiadaniu prawa wybieralności, podczas gdy uzyskane informacje z Krajowego Rejestru Karnego tego nie potwierdziły.

Wynikiem powyższego powinna być ocena celowości wystąpienia ze stosownym powiadomieniem do prokuratury lub Policji.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca również uwagę na potrzebę wystąpienia do wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw sygnalizującego konieczność egzekwowania kar umownych od tych wykonawców kart do głosowania, z winy których doszło do wadliwego wydrukowania kart do głosowania. W tej kwestii celowe byłoby współdziałanie dyrektorów delegatur z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi zwłaszcza w aspekcie badania wykorzystania przez organy samorządu terytorialnego przekazanej im na zlecone zadania wyborcze dotacji celowej.

W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej niezbędne jest też podjęcie stosownych działań kontrolnych nad prowadzonym przez gminy stałym rejestrem wyborców. Informacje przekazywane przez wyborców, a także organów wyborczych wskazują, że mogło dojść do nadużyć przy ujmowaniu wyborców w rejestrze wyborców, zarówno wpisywanych z urzędu, jak i na wniosek. Działania podejmowane w trybie przepisów o nadzorze nad prowadzeniem rejestru wyborców powinny dotyczyć przede wszystkim tych gmin, których dotyczyły doniesienia wyborców o nieprawidłowościach składane w formie skarg lub protestów wyborczych, a także tych gmin, w których analiza zmian w liczbie wyborców wykazała znaczny ich wzrost w III kwartale bieżącego roku. Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców powinna zakończyć się najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.; w przypadku stwierdzenia, iż do rejestru wyborców mogły zostać wpisane osoby z naruszeniem przepisów prawa, należy bezwzględnie skorzystać z trybu reklamacyjno-skargowego. Odnośnie do tej kwestii do rozważenia ponadto pozostaje celowość wystąpienia z odpowiednim powiadomieniem do prokuratury lub Policji.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk